Ahlâk İlminin Faydası

Ahlâk İlminin Faydası

Ahlâk ilminin en önemli faydası, insanların iradelerini iyiliklere ve yetkinliklere yönlendirmek, insanî erdemlerin gerçekleşmesi yönünde harekete geçirmek ve de kötülüklerden ve ahlâkî rezilliklerden uzaklaşmasını sağlamaktır. Bundan dolayı da büyük ahlâk üstatları, bu ilmin en önemli faydasının, insanların huy değiştirmeleri ve ruhsal değişim gerçekleştirmeleri olduğunu bildirmişlerdir. [1]

Ahlâk ilminin faydalarından bazıları kısaca şöyle sıralanabilir:

1- İnsanın isteklerini dengelemek.

2- İnsan ruhunun manevi boyutunu eğitmek ve geliştirmek.

3- İnsanın iman ve inançlarını korumak.

4- Bireyleri, bir yandan kusur ve eksikliğin her türünden uzaklaştırmak ve öte yandan da ahlâk erdemlerine yakınlaştırmak ve ulaştırmak.[2]

5- İnsan nefsinin güçlerini azgınlık karşısında kontrol edip dizginlemek ve ahlâkî yüceliğe nail olabilmek için onları hikmet, adalet ve iffet yönünde güçlendirmek.[3]

Erdemlere kurulu bir düzen; sosyal kimlik kazanabilmek, sağlıklı sosyal ilişkiler kurabilmek, değerleri koruyabilmek, karşılıklı sevgi ve saygı zemini oluşturabilmek için ana rol üstlenir ve sosyal olumsuzluklar, adaletsizlikler, ayrımcılıklar, kayıtsızlıklar, başıboşluklar ve afetler karşısında set oluşturur. Ahlâkî düzende her bireyin hakları korunmakla birlikte, bireylerin oluşturduğu toplum da sosyal güvende yaşar. İnsanın ruhsal ve batınî değişimleri ile ve erdemlerin gerçekleşmesi ile sosyal yapı da refah ve güvenlikten faydalanacaktır.

Töreler, gelenekler, dil ve din bütünü olan ve genel anlamıyla bireysel ve sosyal yapıyı oluşturan kültür, ahlâkî değer düzeninden etkilenir; kişilik boyutlarının tümüne norm kazandırmakta da önemli bir etkendir. Toplumun kültürel yapısındaki bu değişim ve beşerî toplumun asil kültürünün aslî addedilmesi, elbetteki ancak vahiy buyruklarına dayanmakla mümkün olacaktır. Bundan dolayı da ahlâkî değer düzeniyle kastedilen şey, dinin insana sunduğu ahlâk değerlerine dayanan düzendir. Bunun sonucu, her açıdan insanın ufkunun genişlemesidir. Dinin düşünce, ahlâk ve amel alanındaki buyruklarının tümü bu gerçeğe odaklı çağrıdır.

Değer düzeninin hâkim olduğu bir toplumda ve siyaset alanında, siyasi muamele ve çıkmazlarla ilgili davranışlar keramet, hikmet ve liyakat ilkesi uyarınca gerçekleşecek ve bu alandaki krizler karşısında siyasiler, dinî değer düzeninden elde edilen hâkim rasyonalite yardımıyla gerçekçi tavır takınacaklardır. Bu doğrultuda, siyasi yenilgiye uğrayanlar asla dışlanmayacak ve saygısızlıkla karşılaşmayacaklardır.

İnsanî ve dinî değerlere kurulu düzende, inançlı ve imanlı insanın değer ve konumu, Kâbe-i Mükerreme ile eş değer ve hatta ondan bile üstündür. Dinî-ahlâkî düzende dürüstlük, emanete ihanet etmeme, insanların haklarını koruma ve gözetme, özveri ve fedakârlık, affetme, yücelik, sorumluluk üstlenme bilinci... ihlal edilemez özellik ve ilkelerdendir.

Bütün bunların göz önünde bulundurulmasıyla, birey ve toplumun geçimi ile ilgili konularda (ekonomi alanında) ahlâkın faydası anlaşılacaktır. Açıktır ki üretim ve tüketimde aşırılık, israf ve savurganlık, karaborsa ve stokçuluk, hile ve aldatma, kandırma ve göz boyama, sömürü ve haksızlığa dayalı yarar sağlama, servet ve altın biriktirme, yoksullaştırma, adaletsizlik, ihanet, güvensizlik... dinî-ahlâkî düzene uyumsuzluktan kaynaklanır. Çünkü bireysel, sosyal, ilâhî... ahlâkın gerçekleşmesiyle her alandaki ilişki ve kural adalet üzerine kurulur. Bu düzenin eğitsel etkisi öyle bir düzeydedir ki insan, başkalarına ihaneti düşünmeyecek ve herkes, ekonomik sorunları önleme ve ortadan kaldırma doğrultusunda gönül birliği edecek ve dayanışma içinde olacaktır. İşte bu, dinin Medine-i Fadılası olup kültürel, siyasal ve sosyal öğelerini en güzel şekliyle gösterir. Genel anlamıyla ahlâk olmaksızın, bireysel ve sosyal boyutlarıyla böyle bir toplumun gerçekleşmesi mümkün olmayacaktır. Eğer bir toplumda bütün davranışlar, muaşeretler, alış verişler, paylaşımlar ve teamüller ahlâkî yüceliklere, değer düzenine ve yeterliliklere dayalı olarak gerçekleşecek olsa, toplum ciddi bir sorunla karşılaşmayacaktır. Bu nedenle İmam Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır:

Eğer cenneti ve sevabı ümit etmeseydik, cehennemden ve azaptan korkmasaydık bile, kesinlikle yine de ahlâk erdemlerini kazanmamız gerekecekti.[4]

Ahlâk erdem ve güzelliklerini kazanmak o kadar önemli ve değerlidir ki, adeta İmam Ali (a.s) bu tabirle hücceti tamamlamaktadır. Ahlâkî erdemler, günlük hayatın bütün boyutlarında insanın muhtaç olduğu şeylerdir. Bu nedenle avam ve bilgili, Müslüman ve kâfir, kadın ve erkek, küçük ve büyük gibi toplumun bütün kesimleri ahlâkî erdemlere önem vermelidirler. Çünkü genel anlamıyla ahlâkî değerlere itinasızlık, beşerî toplumu ciddi bir krizle karşı karşıya getirecektir.

Ahlâk ilmi ve ondan elde edilen sonuçlar, insanı fıtrî ihtiyaçları, istekleri, eğilimleri ve düşünceleri uyarınca gerçek olgunluk ve mutluluğa ulaştırır. Böylece herkes, gerek nefsanî sıfatlar ve gerekse davranışlar alanında, kendi kabiliyet ve kapasitesi oranında ilâhî isim ve sıfatları zuhur ettirecek ve insan, özgürce ve kendi iradesiyle yüce Allah’ın en yakın, en yetkin ve en açık mazharı olacaktır. Bu gerçek, insan için en yüce saadettir.[5]

[1]- Nizam-ı Ahlâkîy-i İslâm (İslâm’ın Ahlâk Düzeni), Hüseyin Hakkani Zencanî, s. 27

[2]- ez-Zeriatu İla Mekarimi’ş-Şeria, Ragıb İsfahanî, s. 1.

[3]- age.

[4]- Adabu’n-Nefs, Seyyit Muhammet Anya-i Amulî, c. 1, s. 26.

[5]- Camiu’s-Saadat, Molla Mehdi Neraki, c. 1, s. 26-49. Ahlâk-ı İslâmî (İslâmî Ahlâk), Ahmet Deylemî ve Mesut Azerbaycanî, s. 23. Nizam-ı Ahlâkîy-i İslâm (İslâm’ın Ahlâk Düzeni), Hüseyin Hakkani Zencanî, s. 27. Zemînehay-i Fesad ve Rah-i Derman (Yozlaşma Zeminleri ve Tedavi Yolu), Ali Ekber Babazâde.

Google+ WhatsApp