ALLAME ŞUŞTERİ (R.A)

ALLAME ŞUŞTERİ (R.A)

İlim ve irfan şehri büyük ve görkemli havzasıyla İslam ve Şia'nın iftihar kaynağı olarak binlerce muhaddis

MUHAMMED TAKİ B. KAZIM ŞUŞTERÎ
[Ö.H/ 1417, M/1996]
 
İmam Ali'nin (Aleyhisselam) mübarek bedeni mukaddes Necef şehrine defnedildikten bir süre sonra ilim ve içtihadın merkezi haline geldi.
İlim ve irfan şehri büyük ve görkemli havzasıyla İslam ve Şia'nın iftihar kaynağı olarak binlerce muhaddis, araştırmacı, fakih, filozof ve taklit mercii yetiştirmiştir.
Allame Şuşterî (r.a) 1320 yılında işte o bereketli ve maneviyat dolu mukaddes Necef şehrinde dünyaya geldi. Babası Şeyh Kazım Şuşterî (r.a), oğluna dokuzuncu imam İmam Muhammed Taki'nin (Aleyhisselam) ismini verdi.[1]
Muhammed Taki'nin (r.a) annesi uzun yıllar önce Necef'e hicret etmiş dindar ve mümin bir ailenin kızıdır. O, Necef'te dünyaya gelmiş ve Şeyh Kazım Şuşterî (r.a) ile evlenmiştir.
Muhammed Taki'nin (r.a) babası Şuşter'in tek taklit merciiydi. Babası İslam ve mukaddesatı için Rıza Han ve oğlu Muhammed Rıza Pehlevî döneminde de Burucerd'de sürgün hayatı yaşadı.[2]
Necef'in evladı küçüklüğü ve gençliğinin bir kısmını ilim ve irfan şehri Necef Havzası'nda geçirdi. Fakat Mu-hammed Taki (r.a) mümine ve saliha annesiyle Necef'ten vatanı Şuşter'e hicret etti.[3]
O yıllarda İslam dinine ve mukaddesatına aleni bir şekilde hakaret eden Rıza Han ile mücadele etti. Necef'in genç talebesi Şuşter'de sürgün babasının yerini doldurarak halkın önderliğini üstlendi.
Şeyh Şuşterî (r.a) mücahit babası gibi zulme boyun eğmeyerek Şah ve tağuta karşı isyan bayrağını omuzlandı. Genç talebe halkı yönlendirmek ve gafletten uyandırmak için annesini ve ailesini alarak Kerbela'ya gitti. Kerbela'dan da Necef'e geçerek ilim ve ders halkalarına katıldı.[4]
Allame Şuşterî (r.a) o yıllarda ilk kitabı Kazau'l-Emiri'l-Müminin adlı kitabını baskıya verdi.[5]
1360 yılına kadar Necef Havzası'nda tahsille meşgul oldu. Rıza Han'ın saltanatının gücünü kaybetmesiyle vatanı Şuşter'e geri döndü.[6]
Allame Şuşterî (r.a) Necef Havzası'nda uzun yıllar büyük fakih ve âlimlerin ilim sofralarında diz çöküp ilim tahsil ederek büyük ilmî derecelere nail oldu. Huzurundan yararlandığı bazı üstatları şunlardır:
1-Seyyid Hüseyin Nurî (r.a)
2-Seyyid Ali Asker Hekim (r.a)
3-Seyyid Muhammed Ali İmam (r.a)
4-Babası Şeyh Muhammed Kazım Şuşterî (r.a)
5-Seyyid Mehdi Âl-i Tayyib Cezayirî (r.a)
6-Seyyid Muhammed Taki Şeyhu'l-İslam (r.a)
Allame Şuşterî (r.a), tedris kürsüsünde oturarak onlarca büyük fakih ve müçtehit yetiştirdi. Birçok fakih ve müçtehit ondan rivayet nakli izni alma saadetine nail olmuştur.
Allame Şuşterî'den (r.a) rivayet nakli izni alan fakihlerden bazıları şunlardır:
1-Şeyh Bahaddin Şuşterî (r.a)
2-Dr. Muhammed Ali Şeyh Şuşterî (r.a)
Allame Şuşterî'nin (r.a) rivayet nakli izni verdiği şahsiyetlerden bazıları:
1-Ayetullah Maraşî Necefî (r.a)
2-Ayetullah Şeyh Gulam Rıza İrfaniyan (r.a)
3-Ayetullah Rıza Üstadî (r.a)
4-Üstat Kays Al-i Kays (r.a)
5-Seyyid Cemaleddin Dinpur (r.a)
6-Seyyid Muhammed Hasan Al-i Gafur (r.a)
7-Üstat Muhammed Ali Cavidan (r.a)
Allame Şuşterî (r.a) uzun yıllar tahsil ve tedrisin yanıs sıra onlarca değerli kitaplar kaleme almıştır. Paha biçilmez eserlerinde bazıları defalarca basılmıştır. Yazdığı serlerinden bazıları ilim havzalarında üstatların ve öğrencilerinin her gün istifade ettiği kitaplar arasında yer almaktadır.
Allame Şuşterî'ye (r.a) yüce Allah bir daha gençliğini geri verirse ne yaparsınız diye sorduklarında şöyle cevap verdi: "Ehlibeyt (a.s) hakkında araştırma yapardım."
Mübarek ömrünü Ehlibeyt (a.s) maarifine vakfetmişti.
Allame Şuşteri'nin (r.a) genç nesillere bıraktığı kalıcı eserlerinden bazıları:
1-Lüme kitabına haşiye
2-en-Necah Fi Şerh-i Lüme (11 Cilt)
3-el-Ahbaru'l-Dâhile (4 Cilt)
4-Kaza-u Emiri'l-Müminin (a.s)
5-Ayatul Beyyinat Fi Hakkiyeti Bazi'l-Menamat
6-el-Avail
7-Sehvu'n-Nebi
8-el-Bidaye
9-Behcu'l-Sebağe Fi Şerh-i Nehci'l-Belağa
10-Tevhid-i Mufazzal kitabına mukaddime
11-Nevadiru'l Ahbar ve Cevahiru'l-Asar
12-Keşkül
13-Kurân Tefsiri
14-Babasının yazdığı Muntehabu'l-Muntahab adlı esere haşiye
15-el-Erbainiyyatu's-Selas
Şuşter güneşi bir ömür tebliğ ve mücadeleden sonra 1374 yılında hakkın çağrısına lebbeyk diyerek ebedi yurduna göçtü. Bu büyük fakih ve mücahit gidişiyle ümmeti derin yasa boğdu. Matemli mümin halk mübarek naşını Seyyid Muhammed Gulabî'nin (r.a) mezarının yanına defnettiler.
 


[1]-Nukabau'l-Beşer, c.1, s.265.
[2]-Keyhan-ı Ferhengî, Sayı 1, s.6-11.
[3]-Nehcu'l-Sebağa Fi Şerh-i Nehcu'l-Belağa, c.1, s.13.
[4]-Kamusu'r-Rical, c.1, s.6.
[5]-Keyhan-ı Ferhengi, Sayı 2, s.5.
[6]-Kamusu'r-Rical, c.1, s.6.

Google+ WhatsApp