AYETULLAH FAZIL LENKERANÎ (R.A)

AYETULLAH FAZIL LENKERANÎ (R.A)

AYETULLAH FAZIL LENKERANÎ (R.A) MUHAMMED FAZIL B. SULTANÎ LENKERANÎ [Ö.H/1428, M/2007]

AYETULLAH FAZIL LENKERANÎ (R.A)

MUHAMMED FAZIL B. SULTANÎ LENKERANÎ

[Ö.H/1428, M/2007]

 

DOĞUM YERİ

Muhammed Fazıl, 1350 yılında mukaddes Kum şehrinde çok değerli ilim ehli ve takvalı bir ailede doğdu. Babası Ehlibeyt fakihi ve havza üstatlarından annesi ise Peygamber (s.a.a) soyundan mümine bir hanımdı. Kafkas muhaciri olan babası Meşhed ve Zencan havzalarında uzun yıllar tedrisle meşgul olmuş ve Ayetullah Şeyh Abdülkerim Hairî'nin (r.a) zahmetleriyle ihya olan Kum'a hicret ederek kısa bir zamanda havzanın meşhur üstatlarından ve Ayetullah Burucerdî'nin istifta kurulunda yer aldı.

TAHSİL DÖNEMİ

Muhammed Fazıl (r.a) talebeliğinin ilk başlarında İmam Humeynî'nin (r.a) oğlu Şehit Mustafa Humeynî'yle (r.a) samimi arkadaştı. İlköğrenimini bitirdikten sonra dini ilimlere olan aşkı onu 13 yaşında İslamî ilimler tahsiline yönlendirdi. Şehit Mustafa Humeynî'yle (r.a) birlikte büyük bir ciddiyetle ilim tahsiline başladı. Fıkha olan yatkınlığı sayesinde çok kısa zamanda uzun mesafeler kat etti. 6 yıl zarfında mukaddime ve satıh derslerini tamamladı.

Daha 19 yaşındayken usul ve fıkıh derslerinde zamanın büyük taklit mercii olan Ayetullah Burucerdî'nin (r.a) derslerine katıldı. Yaşı küçük olmasına rağmen ancak büyük zekâsıyla ders bittikten sonra üstadın bir saatlik dersini Arapça yazmaya başladı. Ayetullah Burucerdî'nin (r.a) kendisine olan sevgisini şöyle naklediyor: "Merhum babam (r.a), Hz. Fatıma'nın (Selamullahi aleyha) şehadet günlerinde o hazretin anısına Ayetullah Burucerdî'nin (r.a) evinde ağıt merasimi düzenlemişti. Bende gelen misafirleri karşılıyor ve onlara hizmet ediyordum. Bu sırada Ayetullah Burucerdî (r.a) içeri girdi. Beni görünce küçük yaşımda hariç dersine katılmama tebessüm ederek babama şöyle dedi: Bu gençte benim dersime katılıyor. Babam şöyle dedi: efendim, dersinize katıldığı gibi dersleri de Arapça baştan sona kadar yazıyor.

Ayetullah Burucerdî (r.a) şaşkınlığını gizlemeden "yazılarını görebilir miyim?" dedi. Ben dersten aldığım notlarımı getirdim. Ayetullah Burucerdî (r.a), yazılarımı yaklaşık yarım saat dikkatle inceledikten sonra bir yerde hata olduğunu söyledi. Bana moral ve destek vererek yazmaya devam etmemi ve 400–500 sayfa olunca da baskıya vermemi istedi. Daha sonraları aldığım notlar Nihayetu't-Takrir adı altında basıldı."

Ayetullah Lenkeranî (r.a) 11 yıl Ayetullah Burucer-dî'nin (r.a) hariç dersine iştirak etti. Üstün zekâsı ve aralıksız sürdürdüğü ilmi çalışmaları neticesinde 25 yaşında değerli üstat Ayetullah Burucerdî'nin (r.a) onayıyla içtihat derecesine ulaştı.

Aynı yıllar Ayetullah Lenkeranî (r.a) İmam Humeynî'nin (r.a) usul derslerine katılmaya başladı ve yaklaşık 7 yıl İmam'ın maneviyat dolu ilim sofrasından yararlandı. Ayetullah Burucerdî'nin (r.a) dersini yazdığı gibi İmam Humeynî'nin de (r.a) derslerinin tamamını yazdı. Bu notları daha sonralar kitap haline getirilerek basıldı.

Ayetullah Lenkeranî (r.a) üstadı İmam Humeynî'nin (r.a) ders celselerini şöyle tarif ediyor: "İmam'ın huzurlarından istifade ettiğim dönemler hayatımın ve öğrenciliğimin en güzel günleriydi. Bunu kendime iftihar sayıyordum."

Ayetullah Lenkeranî (r.a) usul ve fıkıh dersleriyle birlikte hikmet ve felsefe derslerini de büyük filozof Allame Tabatabaî'nin (r.a) huzurlarında okudu.

AYETULLAH FAZIL LENKERANÎ'NİN (R.A) ÜSTATLARI

1-Babası Ayetullah Sultanî (r.a)

2-Ayetullah Burucerdî (r.a)

3-İmam Humeynî (r.a)

4-Allame Tabatabaî (r.a)

5-Şeyh Abdülcevad Cebel Amulî (r.a)

6-Şeyh Murtaza Hairî (r.a)

AYETULLAH FAZIL LENKERANÎ (R.A) TEDRİS KÜRSÜSÜNDE

Ayetullah Fazıl Lenkeranî (r.a) talebeliğinin ilk başlarından beri tahsilinin yanı sıra tedrisle de meşgul olmaktaydı. Henüz 16 yaşında genç bir talebeyken sarf, nahiv, mantık ve usul gibi satıh derslerini tedris ediyordu. Mekasib derslerine yedi yüzden fazla âlim ve müçtehidin katılması onun ne kadar derin bir fakih olduğunun açık bir göstergesidir. Uzun yıllar tedristen sonra havzanın büyük üstatlarının ricalarıyla usul, fıkıh ve hariç dersleri vermeye başladı. Dersleri havzanın en kalabalık derslerinden biriydi. Ders toplantılarına 1300 talebenin katıldığını nakledilmiştir. Maneviyat dolu bereketli ders celselerinden yüzlerce araştırmacı, yazar, muhaddis ve fakih yetişti.

AYETULLAH LENKERANÎ (R.A) SİYASET MEYDANINDA

 İmam Humeynî'nin (r.a) gerçekleştirdiği İslam Devrimi'ne harekâtın ilk günlerinden havza üstatları ve öğrencileri destek vermekteydi. Bu uğurda büyük zahmetlere göğüs germekteydiler. Fakat zalim Şah'ın baskı ve işkenceleri çoğaldıkça Şah, devrime destek verenlerin sadece talebeler olmadığını gördü. Şah, havza üstatlarına baskı ve işkencelerini çoğalttı. Havza üstatları arasında Ayetullah Fazıl Lenkeranî (r.a) büyük rol oynamaktaydı. Dolayısıyla rejim tarafından baskı ve takip altında tutuluyordu. Ayetullah Lenkeranî (r.a) bu yolda büyük zorluklara katlandı, sürgünlere gönderildi. Ancak yılmadan İslam Devrimi'nin başarısı için var gücüyle çalıştı ve mücadeleye destek verdi.

EHLİBEYT'E (A.S) OLAN SEVGİSİ

Lenkeranî ailesi eskiden beri Ehlibeyt (a.s) aşkıyla ün yapmış asil bir ailedir. Her zaman Ehlibeyt'in (a.s) matemini yaşayıp ve yaşatmışlardır. Her hafta Cuma günleri, Masum İmamların (a.s) şehadet yıl döneminde, Muharrem ayının ilk on günü evinde matem merasimleri tertiplenmekte ve binlerce Ehlibeyt aşığı bu toplantılardan feyizlenmekteydiler. Ehlibeyt'in (a.s) doğum günlerinde de kutlama programları tertiplenmekteydi.

Hüccetü'l-İslam Habibî Tabar, Ayetullah Fazıl Lenke-ranî'nin (r.a) Ehlibeyt'e (a.s) olan sevgi ve alakasını şöyle naklediyor:

"Bir gün Ayetullah Fazıl Lenkeranî'nin (r.a) huzurunda Ehlibeyt'in (a.s) mazlumiyeti ve düşmanlarının tebligatından söz açıldı. Ayetullah Lenkeranî'nin (r.a) gözleri doldu ve üç kez Allah'a yeminden sonra şöyle dedi: "Artık yaşamaya hiç hevesim ve alakam kalmadı; fakat İslam ve mektebin tebligat ve maarifini yaymak için yaşamak istiyorum."

MERCİLİK MAKAMI

İmam Humeynî'nin (r.a) vefatından sonra birçok insan taklit meselelerinde Ayetullah Fazıl Lenkeranî'ye (r.a) müracaat ederdi. Ancak 1994 yılında Ayetullah Erakî'nin (r.a) vefatından sonra Kum İslamî İlimler Havzası Müderrisler Camiası tarafından İslam ümmeti için birinci taklit mercii olarak tanıtıldı.

AYETULLAH FAZIL LENKERANÎ'NİN (R.A) ESERLERİ

Ayetullah Fazıl Lenkeranî (r.a) yıllarca ders kürsülerinde oturmuş ve çok sayıda öğrenciler yetiştirmiştir. Bununla birlikte yüksek ve derin manalar içeren çok sayıda paha biçilmez kitaplar da telif etmiştir. Eserlerinden bazıları şunlardır:

1-Tefsilu'ş-Şeria: Arapça olan bu kitap İmam Humeynî'nin (r.a) fıkıh dalında kaleme aldığı çok değerli kitabı Tahrirü'l-Vesile'ye şerh olarak yazılmış ve şimdiye kadar 25 cildi basılmıştır.

2-Urvetu'l-Vuska'ya haşiyesi (Arapça)

3-Nihayetu't-Takrir: Arapça olan bu eseri Ayetullah Burucerdî'nin (r.a) namaz bahsine takriratıdır. (3 cilt)

4-Muhakkik Hemedanî'nin (r.a) Misbahu'l-Fakih kitabına haşiyesi (Arapça)

5-Hac Hükümleri: Tahrirü'l-Vesile'nin Hac babına yazdığı haşiyedir.

6-Açık Hükümler (Arapça)

7-Fıkhî Kaideler (Arapça)

8-Mu'temadu'l-Usul: Arapça olarak kaleme alınan bu eser İmam Humeynî'nin (r.a) derslerinin takriridir.

9-Tibyanu'l-Usul: Arapça olan bu eser kendi derslerinin takriratıdır.

10-Takriratu'l-Usul: Ayetullah Burucerdî'nin (r.a) usul derslerine takriratıdır.

11-Ferağ ve Tecavüz hakkında risale (Arapça)

12-Usul derslerinin takriratı, 16 cilt (Arapça)

13-Tefsire Giriş (Arapça)

14-Hamd Suresi'nin Tefsiri (Arapça)

15-Takiyye (Farsça)

16-Hz. İmam Ali (Aleyhisselam) Açısından Yönetim

17-İsmet-i Enbiya: Peygamberlerin masum oluşu hakkındadır.

18-Mecmau'l-Feharis: Biharu'l-Envar, el-Gadir ve el-Mizan fihristlerini içerir.

19-Tathir Ayetinde Ehlibeyt (a.s)

20-Ehlibeyt (a.s) Vahyin Koruyucuları

AYETULLAH FAZIL LENKERANÎ'NİN (R.A) VEFATI

Ayetullah Fazıl Lenkeranî (r.a) bir ömür ilim tahsili, ders tedrisi ve kitap telifinden sonra da İmam Humeynî'nin (r.a) Zalim Şah rejimi aleyhine başlattığı siyasi mücadelede yanında yer almış ve İslam Devrimi'nin zafere ulaşmasında aktif rol üstlenmiştir. İnkılâbın gerçekleşmesinde büyük pay sahibi olan bu büyük müçtehit 1428'de ilim ve içtihat şehri olan mukaddes Kum'da ilahî çağrıya lebbeyk diyerek dostlarını ve sevenlerini mateme boğdu. Pak naşı bir ömür ziyaretinde kusur etmediği Hz. Masume'nin (Selamullahi Aleyha) mukaddes türbesine defnedildi.

Ruhu şad, mekânı cennet olsun!

Google+ WhatsApp