Kategori : el-Mizan (1)

Bakara 62

Bakara 62

Ayetin akışından da anlaşılacağı gibi, ikinci kez imandan söz edilmiş olması, gerçek anlamda iman niteliğine sahip olmayı vurgu-lamaya dönüktür

Bakara 63-74

Bakara 63-74

Ayetin başında, "sağlam bir söz almak"tan bahsediliyor, sonunda kendilerine verileni kuvvetle tutmaları ve içindekileri sürekli hatırla-maları emrediliyor,

Bakara 75-82

Bakara 75-82

Ayetlerin akışı özellikle sona doğru, Yahudilerin kâfirlerle birlikte hareket ettiklerini vurgulamaktadır. Özellikle Medineli kâfirlerin sa-fında yer alıyorlardı.

Bakara 83-88

Bakara 83-88

"Hani biz İsrailoğullarından şöyle söz almıştık..." Olağanüstü bir ifade tarzı ile önce üçüncü şahıs kipiyle söze başlanıyor.

Bakara 89-93

Bakara 89-93

"Ne zaman ki, onlara Allah katından... bir kitap geldi." Ayetlerin akışından anlaşıldığı kadarıyla "kitap"tan maksat Kur'ân-ı Kerim'dir.

Bakara 94-101

Bakara 94-101

"Biz bize indirilene inanırız." diye cevap veriyorlardı. Bu sözleri, bütün insanlar arasında sadece kendilerinin ahirette kurtulacaklarına, ahiretteki kurtuluş ve mutluluklarının helâk

Bakara 102-103

Bakara 102-103

Diyebiliriz ki, Kur'ân-ı Kerim'in bir başka ayeti üzerinde bu düzeyde görüş ayrılıkları baş göstermemiştir.

Bakara 104-105

Bakara 104-105

"Ey iman edenler." "Kur'ân-ı Kerim'de ilk kez bu ayette müminlere bu şekilde hitap edilmektedir.

Bakara 106-107

Bakara 106-107

Bu iki ayet, "nesih" meselesini işlemektedir. Fıkıh bilginleri açı-sından nesih, bir hükmün geçerliliğinin sona erdiğini, yürürlük süresinin bittiğini açıklamaktır.

Bakara 108-115

Bakara 108-115

"Oysa hepsi de kitabı okuyorlar." Yani onlar Allah'ın kita-bından kendilerine geleni biliyorlar. Dolayısıyla böyle bir söz söyle-memeleri gerekirdi.

Bakara 116-117

Bakara 116-117

"Allah çocuk edindi, dediler..." Ayetin akışı, bu sözü söyleyenlerin Yahudi ve Hıristiyanlar olduklarına ilişkin bir ipucu veriyor.

Bakara 118-119

Bakara 118-119

Bilmeyenler dediler ki..." Bunlar Ehlikitab'ın dışında kalan müş-riklerdir. Bundan önceki ayetlerden birindeki karşılaştırma bunun ka-nıtıdır:

Bakara 120-123

Bakara 120-123

"ne Yahudiler, ne de Hıristiyanlar senden razı olmazlar..." Bu ifade başkalarına yönelik hitaptan sonra Yahudi ve Hıristiyan topluluklara yönelik bir dönüş mahiyetindedir.

Bakara 124

Bakara 124

Burada, Hz. İbrahim'in (a.s) hayatından bazı kesitler sunmaya baş-lanıyor. Bu başlangıç bir anlamda kıble değişikliğini konu alan ayet-lerle, hac ibadetine ilişkin hükümleri içeren ayetlere bir giriş niteliğin-dedir.

Bakara 125-129

Bakara 125-129

"İbrahim ve İsmail'e... temizleyin, diye emretmiştik." İfadenin orijinalinde geçen "ahidnâ" fiilinin mastarı olan "ahit" kelimesi, emir anlamında kullanılmıştır