Ehl-i Sünnet sizin kardeşinizden de öteye canınız, özünüzdür.
Ayetullah Sistani

Ana Sayfa

Hakkımızda

Foto Galeri

Multimedia

İletişim

Ziyaretçi Defteri

Kategoriler

KATEGORİLER

ÜYELİK

Kull. Adı

:

Şifre

:

Yeni Üye Kaydı 
Şifremi Unuttum

BİR AYET

BİR HADİS

FOTO GALERİ

ÇOK OKUNANLAR

 
 
 
 
İmanın Asaleti
 
 
Akliyyun hususunda ele alacağımız diğer bir mesele de imanın "asalet"e sahip olup olmadığı konusudur.

08/06/2010

İmanın Asaleti
Akliyyun hususunda ele alacağımız diğer bir mesele de imanın "asalet"e sahip olup olmadığı konusudur. İmandan kasıt, ister Akliyyunun iddia ettiği salt marifet (bütün yönleriyle vakıf olma, en detaylı bilgi) olsun, ister marifet onun bir parçası olarak kabul edilsin (ki doğru olanı da budur); soru değişmeyecektir: İman tek başına asalet taşıyan bir şey midir, yoksa kendiliğinden her şey için yeterli olmayan ve "amel" için başlangıç teşkil eden bir gereklilik midir? Meselenin bu noktasında iki düşünce sistemi bütün gücüyle yekdiğerinin karşısına dikilmektedir.
"İmanın asaleti var mıdır?" sorusuyla kastedilen nedir?
Buradaki asaletten maksat "İmanın, insan amelinin itikadi üssü ve hareket mihveri" oluşu açısından bir "asalet" midir?
Başka bir deyişle:
İnsan dünya üzerinde var olduğu sürece çalışıp çabalamalı, elinden gelen gayreti göstermeli, faaliyette bulunmalı, cihad etmelidir vs. Ancak bütün bu çalışıp çabalamalar belli bir plan ve program üzerine olmalı, belli bir amaca yönelik olup yine belli bir takım metod, esas ve kurallara dayalı bulunmalıdır. Bu da muayyen bir itikadi alt yapıyı, başka bir deyişle amacı ve aracı saptayan belli bir "temel inanç sistemi"nin tespitini zaruri kılmaktadır. Zira insanoğlu sürekli hareket içinde olan, fıtraten faal bulunan bir yaratıktır. Bu sebeple hayatta ulaşmak istediği bazı amaçlara ulaşabilmek, pratik bir yaşama planı ve hayat düzenine sahip olabilmek için belli bir temel düşünce ve inanç sistemine ve bir fikri altyapıya ihtiyaç vardır; bu düşünce ve inanç altyapısı olmaksızın gayretlerinin bütünün sonuçları olan üstyapıda muvaffak olması mümkün olmayacaktır. O halde üstyapı düşüncelerinin paralelinde kurabileceği bir inanç ve fikir altyapısı verilmelidir ona. Bu merhalede insan, bir ev ya da herhangi bir bina yapmak isteyen kişiye benzer. Onun asıl amacı; dört duvarı, çatısı, kapı ve penceresi olan bir bina yapmaktır, elde etmek istediği şey aslında bunlardır. Ancak böyle bir binayı yapabilmek, istenen evi dört sağlam duvar üzerine bina edebilmek için önce bu duvarların sağlam bir temele oturtulması, bunun için de temel koyma ve temel atma işlemleri -altyapı-nın tamamlanması gereklidir. Bina, bu altyapı -temel- üzerine kurulacaktır çünkü. Ancak bu altyapı işlemleri onun amacı değildir amacı olan evin sağlam olması ve sağlam duvarlar üzerine kurulması için gereklidir bu altyapı...
Bugün mevcut sosyal düşünce okullarının mesela Komünizmin belli bir takım temel düşünceleri ve fikirleri vardır bu fikirlerin altyapı inanç sistemini materyalizm -maddecilik- oluşturur. Komünizmin kendine has sosyal, siyasi, iktisadi ve ahlaki birtakım programları fikri yapı açısından bu esas -Materyalist düşünce sistemi- üzerine kuruludur. Ancak bu düşünce sistemi amaç değildir onun için. Evet Komünizme inanmış birisi için Materyalizm gerçekte amaç değildir asla materyalizmin tek başına asaleti -kendiliğinden yeterliliği- yoktur.[23] Komünizme inanmış biri için Materyalizmin hakikaten hiçbir asaleti yoktur aslında. Ancak ne var ki o, Materyalizm olmaksızın komünizmin sosyal, siyasi ve iktisadi görüşlerini açıklayabilmenin mümkün olamayacağını zanneder (ki bu zannında yanılmaktadır.) Bu cihetledir ki kendi görüşlerine genel bir açıklama ve izah tarzı getirebilmek ve bu görüşlere belli bir dayanak noktası gösterebilmek için Materyalizme tenezzül etmiş ve bu yolu tutturmuştur.
Nitekim son zamanlarda bazı Komünistler, Komünizmle Materyalizmi birbirinden ayırmış ve "Bizim için Materyalizmin asaleti ve vazgeçilmez gerekliliği hiç de söz konusu değildir; bizim amacımız Komünizmdir, bu pekâlâ Materyalizmsiz de olabilir!" demişlerdir. Bugün Komünizmin bazı cenahlarında, dine karşı açılan savaşta taviz verenler ve daha ılımlı bir tavırla yaklaşanlar göze çarpmaktadır. Çünkü fikri metotlara inanç, onların nazarında zaruri değildir; bu akidevi esaslar, ideolojik inancın altyapısını teşkil eden fikirler durumundadırlar. Zira belli bir dünya görüşüne dayalı olmayan bir ideolojiden söz etmek mümkün değildir, bu dünya görüşü, tıpkı binanın temeli gibidir, ideolojinin muhtelif yönleri bu dünya görüşü üzerine oturtulur ve ona göre tanzim edilip, fakat yine de esas ve amaç bu dünya görüşü değil, onun üzerine kurulan düşünce sisteminin belli boyutları, ya da ideolojidir.
İslam'da nasıldır peki?
İslam nazarında "iman" nedir?
Allah'a, meleklere, meada, peygamberler ve evliyaullaha iman vb. sırf ideolojisini üzerine kurabileceği bir temel ve altyapı inanç sistemi olarak mı koymuştur İslam? İslami iman denilen şey bu fikri altyapıdan ibaret ve kendi başına hiçbir öz değer ve asalet taşımayan bir inanç mıdır? Yoksa bu iman ve temel düşünce metodu İslam ideolojisinin fikri temelini teşkil ediyor olmasının yanı sıra bir öz değer ve asalete de sahip midir? Ya da şöyle mi demek gerekir mesela: "Eğer üzerine bina kurulmayacaksa temel atmanın anlamı yoktur"?...
İslam'a göre "İslami iman" İslam ideolojisinin temelini ve fikri altyapıyı teşkil etmesinin yanı sıra başlı başına asaleti de olan bir unsurdur; yâni iman vazgeçilmez bir değerdir ve buna ilaveten İslam ideolojisinin temelini oluşturma değerini de taşır. Yâni bu açıdan felsefecilerin görüşü doğrudur, imanın bütün değeri, amele mukaddime teşkil ediyor olması değildir sadece, imanın bizzat kendisi de asalete sahip (vazgeçilmez bir değer)dir aynı zamanda. "Aslolan ameldir, ancak amel önemlidir, yapılan iş önemlidir; imanı değerli kılan, sadece ve sadece amelin değeridir. Yoksa imanın kendiliğinden hiçbir değeri -ve zarureti- yoktur" diyemeyiz. Ancak, şu vardır: İmanın amelden soyutlanması halinde bir sütun yerle bir edilmiş olur.
Kur'an-ı Kerim daima "iman edenler ve salih amel işleyenler" tabirini kullanır. İman ve amel, saadetin iki vazgeçilmez sütunu ve temel dayanağı durumundadırlar.
Saadet binası, bir tek sütun üzerine kurulamaz; yıkılır... İman, İslam nazarında "zati değer"e sahiptir, yâni bizzat kendi sonucu ve sebebiyle değer taşır, başlı başına bir asli değeri vardır imanın. Öte yandan insanoğlunun bu dünyada, hatta özellikle öbür dünyada kemale sahip olması, söz konusu İslami imanı taşımasına bağlıdır. Zira İslam nazarında ruh, gerçekten müstakil ve bağımsızdır; ruh kendiliğinden kemale sahiptir, onun kendi yapısından gelme bir kemali vardır. Ruh, ölümden sonrada bakidir, varlığını devam ettirir; eğer kendi kemallerini elde edemez, ondan uzak tutulursa eksik ve fasit olur ve "saadet"e erişemez.

 

Yorum Ekle

Yazdır

YORUM LİSTESİ

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

n

03/12/2010 - 13:29 Sadakanın Önemi

n

24/11/2010 - 17:02 Yüce Allah Tövbe Edeni Sever

n

24/11/2010 - 13:33 İslamî Anlayışta İbadet

n

03/11/2010 - 12:39 Allah Korkusunun Yedi Alameti Vardır

n

02/11/2010 - 13:06 Takva ve Büyük Günahlar

n

22/10/2010 - 13:14 Ahlaki Değerler

n

20/10/2010 - 14:11 Kin ve Kincilik

n

20/10/2010 - 12:59 Nefsi Arındırmak

n

07/10/2010 - 12:21 Kalbin Katılışması

n

04/10/2010 - 09:41 Bencillik, Bütün Fesatların Kaynağı

n

29/09/2010 - 10:10 Lokman Hekimin Oğluna Öğütleri

n

25/09/2010 - 10:45 Ayet ve Hadislerde Ahlak

n

24/09/2010 - 10:46 Nefsi Tanımak

n

23/06/2010 - 09:35 Recep Ayının Faziletleri

n

11/06/2010 - 08:14 Hayırlı Olanı İstemek

n

08/06/2010 - 09:21 Arifler Açısından Aşk

n

08/06/2010 - 09:16 İmanın Asaleti

n

07/06/2010 - 08:32 Yardımlaşma

n

07/06/2010 - 08:27 Allah’a Kavuşmanın Tek Yolu

n

26/05/2010 - 09:32 Nefsi Tanımak

n

22/05/2010 - 08:37 Nefsin Mertebeleri

n

19/05/2010 - 09:38 Selam ve Musafaha

n

19/05/2010 - 09:15 Nefsi İslah Etmek İçin Bir Öğüt

n

15/05/2010 - 09:37 Yüce Allah’a Bazı Yakınlaşma Yolları

n

08/05/2010 - 08:53 Gençlere Tavsiye

n

08/05/2010 - 08:47 Kurân ve Hadisler Işığında İzzet-i Nefs

n

05/05/2010 - 08:51 Büyük ve Küçük Günahlar

n

03/05/2010 - 08:47 Kurân ve Sıla-i Rahim de Bulunmak

n

26/04/2010 - 14:41 Şia"nın Manevi Mesajı

n

23/04/2010 - 10:05 Müslümanların Aile Yapısını Örnek Almalıyız

n

23/04/2010 - 10:03 Peygamberlerin Büyük Hedefi

n

16/04/2010 - 09:29 Dinde Sabır

n

13/04/2010 - 10:20 Ahlak İlminin, Eğitiminin Önemi ve Yararları

n

05/04/2010 - 08:45 Aklın Özellikleri

n

03/04/2010 - 08:24 Kemale Nasıl Ulaşılabilir?

n

03/04/2010 - 08:13 Kalbi Yumuşatan ve İhya Eden

n

22/03/2010 - 08:56 İman ve İslam

n

19/03/2010 - 09:10 Sadakanın Önemi

n

16/03/2010 - 09:06 Kötü Ahlâk ve Üstünlük Taslamak

n

22/02/2010 - 09:12 İlmin Fazileti

n

08/02/2010 - 10:14 Ahiret

n

30/01/2010 - 10:11 Ahlaka Olan İhtiyaç ve Onun Önemi

n

27/01/2010 - 09:51 Kötü Ahlak

n

12/12/2009 - 08:12 İman ve Ahlak..

n

11/12/2009 - 10:35 Ana-Babaya Saygı

n

11/12/2009 - 10:22 Aile Ahlakı 1

n

07/12/2009 - 11:20 Dualar Hangi Durumlarda Kabul Olur?

n

24/11/2009 - 11:40 Hz. Muhammed (s.a.a) ve Kurân

n

23/11/2009 - 09:19 Tövbenin Kabul Olmasını Engelleyen Sebepler

n

21/11/2009 - 08:02 Tevhidin En Güzel Nağmesi, Namaz

n

20/11/2009 - 08:14 İyi Arkadaş Kimdir?

n

20/11/2009 - 08:01 Akıl

n

16/11/2009 - 08:37 Nefsini Hesaba Çek!

n

16/11/2009 - 08:33 Kalbimizin Duası

n

13/11/2009 - 08:25 İlmin Fazileti 

n

15/10/2009 - 08:02 Ahlaka Olan İhtiyaç ve Onun Önemi

n

10/10/2009 - 08:21 GIYBET

n

06/07/2009 - 16:28 Tevbe, İbadet ve Dua Baharı

n

15/04/2009 - 19:24 İslami Ahlak 3 (Ayetullah Sistani)

n

15/04/2009 - 19:22 İslami Ahlak 2 (Ayetullah Sistani)

n

15/04/2009 - 19:19 İslami Ahlak (Ayetullah Sistani)

n

15/04/2009 - 19:09 Dostları Ziyaret Etmek

n

15/04/2009 - 09:05 Resulullah'ın (s.a.a) Adap ve Ahlakı

n

06/04/2009 - 11:11 Dil

n

06/04/2009 - 11:04 Takva ve Büyük Günahlar

n

06/04/2009 - 10:46 Söz Taşıma

n

06/04/2009 - 10:13 Kibir ve Büyüklük Taslamak

n

03/04/2009 - 11:26 İsraf

n

03/04/2009 - 10:59 Kalbi Yumuşatan ve İhya Eden Şeyler

n

02/04/2009 - 13:20 Riya

n

01/04/2009 - 16:33 Gıybet (Dedikodu)

n

01/04/2009 - 16:16 Yalan Söylemek

n

01/04/2009 - 13:07 Kin ve Kincilik

n

01/04/2009 - 10:44 Mutluluk Nasıl Elde Edilir?

n

01/04/2009 - 10:31 İnsanı Cehennemlik Yapan Sebepler

n

01/04/2009 - 10:26 Allah Sevgisi

n

01/04/2009 - 10:17 Resulullah'ın ve Ehlibeyt'inin Çizgisinde Olanlar

YAZARLAR

Rahmi Onurşan Rahmani

Herkesle olup hiç kimsenin rahmetini almadan ölmek
Mikail Gürel

Sizi Gidi Kamacılar…
Turgut Atam

GADİR-İ HUM’UN TARİHTEKİ YERİ
Kerim Uçar

MÜMİNLERİN NİŞANELERİ
Mir Kasım Erdem

CAN VERME HALİ
Yakup Yaşlak

Aşura; Yeniden Ölmek Mi, Yoksa Yeniden Diriliş Mi?

MULTİMEDYA

ETKİNLİK TAKVİMİ

19 Ocak 2018
Pz Sa Ça Pe Cu Ct Pa
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

DUYURULAR

ANKET

SİTEMİZİ  NASIL BULDUNUZ
İYİ
KOTÜ
ORTA

Sonuçları Göster

FAYDALI LİNKLER

 
 

Ana Sayfa

Hakkımızda

Ziyaretçi Defteri

İletişim