Kerbela

Kerbela

Şehitlerin Efendisi Hz. Hüseyin b. Ali b. Ebu Talib'in pak naşının defnedildiği ve beşeriyet tarihinin basladıgı andan bugüne kadar Allah rızası doğrultusunda yapılan en büyük hamasetin gerçekleştiği kutsal topraklardır.

Kerbela
Kıble-i ehl-i hakikat Kerbela'dır
Kerbela, ol kıble-i ehl-i vâlâdır
Gerçi Kâbe'nin Merve'yle Safa'sı var
Lakin kimin Minay-ı Kerbela'sı var
Kâbe'ye ger Zemzem âb-ı hayat ise
Kerbela'nın Hızır suyu Fırat'ı var
***
Rû eyle arif, iki rekât namaz kıl
Hüseyn'in evinde ask ile niyaz kıl
Şehitlerin Efendisi Hz. Hüseyin b. Ali b. Ebu Talib'in pak naşının defnedildiği ve beşeriyet tarihinin basladıgı andan bugüne kadar Allah rızası doğrultusunda yapılan en büyük hamasetin gerçekleştiği kutsal topraklardır. Hicrî 61 (M.680) tarihinde meydana gelen bu olayın yankıları bütün cihana yansımış ve tarihin bütün sayfalarında yerini almıştır. Toprağı kan kokusu verir, bağrında yatan pak bedenler diri ruhlara ilham kaynağıdır, türbesi mukaddestir ve fazileti hakkında sayısız rivayetler nakledilmiştir. (1)
İmam Ali (a.s), ashabıyla birlikte Sıffın Savası dönüsünde Kerbela'dan geçerken gözleri yasarmış, "Konaklayacakları yer burasıdır… Burası, tarihin daha önce görmediği ve göremeyeceği şehitlerin mekânıdır…" (2) buyurmuştur.
Bundan dolayıdır ki Kerbela, şehitliğin, fedakârlığın ve inkılâpların sembolü haline gelmiştir. Tarih boyunca bir ask mabedi misali kalpleri sihirli mıknatısıyla kendine çekmiştir.
Bazı metinlerde İmam Hüseyin'in (a.s), kabr-i şerifinin etrafındaki toprakları Neyneva ve Gaziriyye ahalisinden altmış bin dirhem karşılığında satın aldığı, daha sonra bu toprakları onlara bağışladığı, kabrini ziyarete gelen kimselere yardımcı olmaları ve üç gün ağırlamaları yönünde onlardan söz aldıgı rivayet edilmiştir. (3)
Kerbela, Bağdat’ın 100 km. güneybatısında ve Fırat nehri kenarında yer alan Irak'ın önde gelen şehirlerinden biridir. Hicrî 61 (M.680) yılına kadar şehirsel bir yapısı yoktu ve çöl idi. İmam Hüseyin'in (a.s) sehadetinin ardından kısa sürede Ehlibeyt dostlarının ilgi odağı hâline geldi. Şehitlerin kubbelerinin yapımından sonra yerleşim yeri hâline gelen Kerbela, bugün Irak'ın en önemli ziyaret merkezlerinden biridir.
2003 yılı sayımına göre nüfusu 572.300 olarak tespit edilmiştir.
Amerika ve müttefiklerinin 20 Mart 2003 tarihinde Irak'ı iskal etmesinin ardından devrik lider Saddam Hüseyin yönetimindeki Baas Rejimi'nin çöküsüyle Kerbela'nın nüfusu hızla artmaya başlamıştır.
Ülkelerine geri dönen veya diğer şehirlerden buraya göç eden Iraklıların günbegün artmasıyla 2003 yılında belirtilen rakamın 2010 yılı ve sonrasında milyon ya da milyonları bulacağı kaçınılmaz olarak görülmektedir.
Ancak kesin olarak bilinen sudur ki, özellikle Muharrem ve Safer aylarında, henüz güvenliğin tam olarak sağlanamamasına rağmen gerek Irak'ın, gerekse dünyanın dört bir yanından buraya akın eden Ehlibeyt dostlarının katılımıyla şehrin nüfusu on milyonu dahi geçmektedir.
Kerbela sözcüğünün kökü ve kelime manası hakkında çeşitli görüşler vardır. Bazılarına göre Kerbela, "kerb" (harem) ve "il" (Allah) sözcüklerinden alınan ve "Allah'ın haremi (kutsal mekânı)" manasına gelen bileşik bir isimdir. Lügat-ı Sami'de "kerb" terimi "kurb" (yakınlık) olarak mana edilmiştir. Buna göre "il" terimini "Allah" olarak ele alırsak, "Allah katında yakınlığa vesile olan mekân" anlamına gelir ve bu da "Allah'ın haremi" manasıyla aynı anlamı ifade eder. (4)
Bazıları da bu kelimeyi "kur" ve "Babil" kelimelerinin bileşimi (Kurbabil) olarak ele almışlar ve "Babil'e ait köyler ve kasabalar" anlamına geldiğini savunmuşlardır. Bununla birlikte hüzün manasına gelen "kerb" ile "imtihan, zorluk ve sıkıntı" manalarına gelen "bela" terimlerinin
bileşiminden oluştuğunu savunanlar da vardır.
Kerbela'yı uzantısı olan bölgelerle ele aldığımızda Fırat ve Dicle arasında kalan bölümlerinde çok uzun zaman önce birçok hadisenin yaşandığı ve çeşitli uygarlıkların var olduğu düşünülmektedir.
Kerbela, Kurbabil, Neyneva, Gaziriyye, Kerbile, Nevavîs, Hayr, Taf, Sefiyye, Akr, Alkame, Amûra, Mariye ve daha bir çok nahiye, sözü edilen bölgede yer alan baslıca kasabalar, ziraat alanları veya yerleşim birimleridir. (5)
İmam Hüseyin'in (a.s) mübarek türbesinin bulunduğu Kerbela şehrinin uzun bir tarihçesi vardır. Harem-i Şerif çeşitli dönemlerde birtakım saldırılara maruz kalmışsa da daha sonraları restore edilmiş ve genişletilmiştir.
Köklü ailelere ev sahipliği yapan Kerbela, büyük bir İslamî ilimler havzasını, şahsiyetli aileleri, ünlü âlim ve sairleri bünyesinde barındırmıştır.
İmam Hüseyin'in kabr-i şerifine yaklaşık 500 m. Uzaklıkta bulunan Hz. Abbas'ın kabri de bu şehirdedir. Beyne'l-Haremeyn olarak bilinen iki türbe arasındaki mesafe, bugün bulvar hâline getirilmiş ve hurma ağaçlarıyla çevreye güzel bir atmosfer kazandırılmıştır.
Kerbela Ansiklopedisi

………………………
1-Sefinetu'l-Bihar, c.2, s.11 ve 475.
2-Sefinetu'l-Bihar, c.2, s.11 ve 475.
3-Mecmau'l-Bahreyn, Tureyhî, "Kerbil" terimi.
4-Bkz: Mevsuatu'l-Atebâti'l-Mukaddese, c.8, s.9-10.
5-Turas-u Kerbela, s.19.
 

Google+ WhatsApp