Kuran'daki Ayetlerin Sayısı

Kuran'daki Ayetlerin Sayısı

Kur’an ayetlerinin sayısına dikkat etmek Peygamber-i Ekrem (s.a.a) zamanında başlamıştır.

Kur’an’daki Ayetlerin Sayısı
Kur’an ayetlerinin sayısına dikkat etmek Peygamber-i Ekrem (s.a.a) zamanında başlamıştır. Hz. Peygamber (s.a.a) den nakledilen bazı hadislerde, “Al-i İmran Suresinden on ayet” gibi tabirler yer almıştır. Hatta bizzat Peygamberden bazı surelerin ayet sayısı nakledilmiştir: Fatiha suresi 7 ayet, Mülk suresi 30 ayet... vs.
Kur’an’daki bütün ayetlerin sayısına gelince. Ebu Amr Dâni den nakledildiğine göre altı görüş mevcut:
Bazıları Kur’an’ın altı bin ayet, bazıları altı bin iki yüz dört ayet, bazıları altı bin iki yüz on dört ayet, bazıları altı bin iki yüz on dokuz ayet, bazıları altı bin iki yüz yirmi beş ayet; bazıları da altı bin iki yüz otuz altı ayet olduğu görüşündeler.
Bu altı görüşten ikisi Medine kârilerinin, diğer dördü de Osman Mushafına sahip Mekke, Kufe, Basra ve Şam şehirlerindeki kârilerin görüşleri.
Bu altı görüşten her birinin taraftarları, kendi görüşlerini rivayet yoluyla bazı sahabelere ulaştırıyorlar, sonra o rivayeti de sahih sayıp Peygamber-i Ekrem (s.a.a) e dayandırıyorlar. Bu yüzden ulemanın ekseriyeti ayetlerin sayısını Peygamber’in görüşüne dayandığı için kesin sayıyorlar.
Medine ehlinden iki görüş geliyor; biri Yezid b. Kakâ’ ile Şeybe b. Neşşah’a ait, diğeri İsmaâl b. Cafer b. Ebi Kesir Ensâri’ye ait.
Mekke ehli, İbn-i Kesir’in sayısını Mücâhid’den, o İbn-i Abbas’tan, o da Ubey b. Kâb’dan rivayet ediyor.
Kufe ehlinin sayısı Hamza, Kesâi ve Halef’e ait. Bu sayıyı Hamza, Ebi Leylâ’dan, o Ebu Abdurrahman Selemi’den, o da Hz. Ali (s.a) den rivâyet ediyor.
Basra ehlinin görüşü Asım b. Accac Cohderi’ye ait.
Şam ehli ayet sayısı hakkındaki görüşü Ebu Derdâ’ya nisbetle İbn-i Zekvân ve Hişam b. Ammar’dan naklediliyor.
Elbette Kur’an ayetlerinin sayısı hakkındaki ihtilaf, Kur’an surelerinin ayet sayısındaki ihtilaftan kaynaklanıyor. Kur’an’ın surelerinin ayetleriyle surelerin kelime ve harf sayısı hakkında diğer bazı rakamlar daha verilmiştir ki bunlara değinmeye gerek görmüyoruz.

Google+ WhatsApp