Kategori : KURAN

Kurân-ı Kerim Nübüvvet Senedidir

Kurân-ı Kerim Nübüvvet Senedidir

Kur'an-ı Kerim, birçok yerde, Allah kelamı olduğunu tasrih ediyor. Yani aynı kelimelerle Allah indinden sâdır olmuş ve Resul-i Ekrem de onu aynı kelimelerle almış ve açıklamıştır.

Kurân-ı Kerim Evrensel Bir Kitaptır

Kurân-ı Kerim Evrensel Bir Kitaptır

Kur'an-ı Kerim'in açıklamaları, Arap ümmeti gibi bir ümmete veya müslümanları gibi taifelerden bir taifeye (özel bir gruba) ait değildir.

Kurân-ı Kerim Kamil Bir Kitaptır

Kurân-ı Kerim Kamil Bir Kitaptır

Kur'an-ı Kerim, insanlığın hedefini en kâmil bir şekilde açıklamıştır. Zira gerçekçilikle yoğrulmuş olan insanlığın amacı, eksiksiz bir dünya görüşüne inanmak, bu görüşe uygun ve ondan kaynaklanan ahlak ilkelerini ve gerçek ameli kanunları uygulamaktan ibarettir.

Kurân-ı Kerim Daimi Bir Kitaptır

Kurân-ı Kerim Daimi Bir Kitaptır

Geçen fasılda değindiğimiz bahis, bu iddianın ispatı için yeterlidir. Zira bir maksat ve bir konuya ait fikir, mutlak surette kâmil ve eksiksiz ise onun itibar ve doğruluğu, sınırlı bir vakit ve belirli bir zamana mahsus olmayacaktır.

Kurân-ı Kerim'de Muhkem ve Müteşabih Ayetleri

Kurân-ı Kerim'de Muhkem ve Müteşabih Ayetleri

Allah, sözün en güzelini (ayetleri yekdiğerine) benzer ve ikişer ikişer olan bir kitap olarak indirmiştir. (Onu okuyup veya dinlerken) Rablerinden korkanların derileri buruşup çekişir.

Müfessire Göre Muhkem ve Müteşabbin Manası

Müfessire Göre Muhkem ve Müteşabbin Manası

İslâm uleması muhkem ve müteşabihin manası hususunda büyük ihtilaflara düşmüşler. Bu konudaki görüşler incelenirse yirmiye yakın farklı görüşün olduğu görülür.

Kurân-ı Kerim'de Te'vil ve Tenzil Vardır

Kurân-ı Kerim'de Te'vil ve Tenzil Vardır

Yüreklerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onları tevil etmek için, manaları açık olmayan ayetlere uyarlar. Onların tevilini ancak Allah bilir

Kurân Örfünde Te'vilin Hakiki Manası

Kurân Örfünde Te'vilin Hakiki Manası

Geçen bölümlerde bazısına değindiğimiz tevil sözcüğünün geçtiği ayetlerden anlaşıldığı üzere "tevil" kelimesi, anlam türünden bir şeyi ifade etmiyor.

Kurân-ı Kerim'de Nasih ve Mensuh Vardır

Kurân-ı Kerim'de Nasih ve Mensuh Vardır

Kur'an'da mevcut olan ahkam ayetleri arasında, nazil olduktan sonra, daha önce nazil olan ve uygulanan ayetlerin hükümlerinin yerini alan ve önceki hükmün geçerli olduğu süreye son veren ayetler mevcuttur.

Kurân Tefsirinin Meydana Gelişi ve Seyri

Kurân Tefsirinin Meydana Gelişi ve Seyri

Kur'an-ı Kerim'deki kelime ve cümlelerin tefsiri, nazil olduğu zamandan başlamıştır. Bizzat Resul-ü Ekrem (s.a.a) Kur'an'ı öğrenmekle ve ayet-i kerimelerinin mana ve hedeflerini açıklamakla meşguldü.