Kategori : KURAN

Tefsir İlmi ve Müfessirlerin Sınıfları

Tefsir İlmi ve Müfessirlerin Sınıfları

Hz. Muhammed (s.a.a) in vefatından sonra, Ubey İbn-i Kââb, Abdullah İbn-i Mesud, Câbir İbn-i Abdullah, Ebi Said El-Hudri, Abdullah ibn-i Zubeyr, Abdullah İbn-i Ömer, Enes, Ebu Hureyre, Ebu Musa ve hepsinden daha ünlü Abdullah İbn-i Abbas gibi sahabeler, tefsir ilmiyle uğraşıyorlardı.

Araştırmanın Sonucu

Araştırmanın Sonucu

Kur’an’ın gerçek tefsiri, ayetlerde tedebbür etmek (derince düşünmek) ve bir ayetin açıklanması için ilgili diğer ayetlerden yararlanmakla elde edilen tefsirdir.

Kurân'ın Bu Konularla İlgili Görüşü

Kurân'ın Bu Konularla İlgili Görüşü

Bu yüzden, ilahi dinleri de toplumsal olgular sayıp diğer toplumsal olgular-ı incelemekte keşfedilen ölçülere değerlendirmeye kalkışmışlardır.

Allah'ın Kelamı

Allah'ın Kelamı

Sözkonusu yoruma göre, peygamber zihnine hutur eden (gelen) temiz fikirleri Allah’ın kelamı olarak adlandırmıştır

Ruhu'l-Emin (Cebrail)

Ruhu'l-Emin (Cebrail)

Önceki bölümde işaret olunan yoruma göre, Hz. Peygamber (s.a.a), onu iyiliğe doğru yönelten kendi temiz ruhunu RuH’ul Emin ve onun ilkaatını (telkinlerini) vahy olarak nitelendiriyordu.

Melekler ve Şeytanlar

Melekler ve Şeytanlar

Ama Kur’an-ı Kerim’in açıklaması bu görüşün aksinedir. Kur’an-ı Kerim, melek ve şeytanların duyu çerçevesine girmeyen gerçek bir varlık ve idrak sahibi yaratıkları olduğunu bildirmiştir.

Vicdan Çağrısı

Vicdan Çağrısı

Geçmiş bölümlerde değindiğimiz bazı çağdaş yazarların getirdiği yoruma göre nübüvvet, insanı toplumsal reformlara başvurmaya çağıran vicdanın çağrısına uyma neticesinde kıyam etmek ve baş kaldırmaktan ibarettir.

İkinci Yoru Üzerine

İkinci Yoru Üzerine

Birinci yorumu incelerken açıkladığımız gibi şimdilik biz konumuz dışında kaldığından İslâm dininin hak olduğunu ve Hz. Peygamberin iddiasının doğruluğunu isbat etmek istemiyor ve sadece şu gerçeği açıklamak istiyoruz ki bu ikinci yorum da Kur’an’ın açıklamalarıyla uyum sağlamamaktadır.

İnsan Türünün Toplumsal Oluşunun Anlamı

İnsan Türünün Toplumsal Oluşunun Anlamı

İnsan türünün toplumsal bir tür olduğu, devamlı toplu halde yaşadığı ve fertlerin elele vererek yardımlaşma yoluyla ihtiyaçlarını giderdikleri şüphe götürmeyen bir gerçektir.