Kategori : KURAN

İhtilafın Ortaya Çıkış ve Kanunun Zarureti

İhtilafın Ortaya Çıkış ve Kanunun Zarureti

Gerçi insan diğer insanlarla ilişkisinde mecbur kalarak toplumsal yardımlaşma ilkesini kabul etmiş ve gerçekte bu yolla bazı hürriyetlerini koruma yolunda, bazılarını feda etmiştir.

Kanun Koymada Aklın Yetersizliği

Kanun Koymada Aklın Yetersizliği

Eğer sebepler birbirleriyle çatışmasaydı bir sebep asla iki zıt işi yapamaz veya kendi işinde yanlışlık ve sapmaya uğramazdı.

Eleştiri ve Cevap

Eleştiri ve Cevap

Oysa vahyin kanun ve kuralları da bir iş yapamıyor ve kanuna karşı hareketlerin önünü alamıyor.

Vahiy Yolu Hatadan Korunmuştur

Vahiy Yolu Hatadan Korunmuştur

Önceden de bahsedildiği üzere vahiy yolu ve bu yola dayalı olarak insanın toplumsal hayat programı, yaratılış programının bir parçasıdır.

Vahyin Hakikati Bize Kapalıdır

Vahyin Hakikati Bize Kapalıdır

Önceki açıklamalarımızdan anlaşıldığına göre, insan türünün saadete ulaşması için bir başlangıç olan ve öğretilmesi, yaratılış nizamının uhdesinde bulunan insanın hayat programının, akıl yoluyla elde edilmesi mümkün değil.

Kurân-ı Kerimin Vahyediliş Şekili

Kurân-ı Kerimin Vahyediliş Şekili

Vahyin keyfiyeti konusunda Kur’an-ı Kerim’de kısaca şu açıklamalara rastlıyoruz. Bu semâvi kitabın vahyi, konuşma şeklinde idi.

Kurân-ı Kerim'in Öğrenilmesini İstediği İlimler

Kurân-ı Kerim'in Öğrenilmesini İstediği İlimler

Kur’an-ı Kerim, bir çok ayette -ayetlerin çokluğu dolayısıyla buraya almıyoruz- gökyüzündeki ayetler, parlayan yıldızlar, onlarda meydana gelen ilginç değişiklikler ve onları egemenliği altında tutan sağlam kanunlar üzerinde düşünülmesini istiyor.

Kuran'a Mahsus İlimler

Kuran'a Mahsus İlimler

Müslümanlar arasında, yalnızca Kur’an’ı konu edinmiş ilimler de vardır. Bu ilimlerin ortaya çıkışı, Kur’an’ın inzal olduğu ilk günlere kadar geri gider.

Ortaya Çıkmasına Kuran'ın Sebep Olduğu İlimler

Ortaya Çıkmasına Kuran'ın Sebep Olduğu İlimler

Hiç şüphesiz bugün müslümanlar arasında yaygın olup öğrenimi yapılan dini ilimlerin kuruluş tarih, Peygamber (s.a.a) bi’setine, ve Şer’i ve ilahi bilgileri beraberinde bulunduran Kur’an’ın nüzulüne kadar ulaşır.

Kurân'ın Kırâatı, Ezberlenmesi ve Rivayeti

Kurân'ın Kırâatı, Ezberlenmesi ve Rivayeti

Bir kaç kez deyinildiği gibi Peygamber-i Ekrem (s.a.a) in zamanında Medine’de teşkil edilen bir heyet, Kur’an-ı Kerim’i okumak, öğrenmek ve öğretmekle meşgul oluyordu.

Kârilerin Sınıfları

Kârilerin Sınıfları

Peygamber-i Ekrem (s.a.a) zamanında yaşayıp Kur’an’ın öğrenilmesi ve öğretilmesiyle uğraşan sahabeler, kârilerin ilk tabakası sayılmakta.

Yedi Kâri

Yedi Kâri

Üçüncü tabakadan olan yedi kâri, halk arasında büyük şöhret kazanmış ve kırâat konusunda diğer kârileri gölgede bırakacak şekilde merci’ durumuna gelmişlerdir.