HABİBULLAH ŞERİF KAŞANİ (R.A)

HABİBULLAH ŞERİF KAŞANİ (R.A)

HABİBULLAH B. MOLLA ALİ MEDED SAVECİ

[Ö. H/1340, M/1919]

DOĞUM YERİ

Habibullah Şerifi Kaşani hicri 1262 yılında dünyaya geldi.[1]

İran'ın Save şehrinde dünyaya gelen babası, Ayetullah Molla Ali Meded Saveci tahsilini Kaşan'da tamamladıktan sonra Save'ye dönerek ömrünü orada halkı irşat ederek geçirdi.

Annesi, Mirza Babai Hüseyni Netenzi olarak tanınan meşhur Mirza Habibullah'ın kızıdır.

TAHSİLİ

Molla Habibullah (r.a) babasının vefatından sonra doğum yeri olan Kaşan'da Ayetullah Seyyid Hüseyin Kaşani'nin himayesinde havza ilimlerine başladı.

İlahi lütuflar, çektiği zahmetler ve üstadının da yardımıyla on yıl zarfında havza derslerini başarıyla bitirerek 16 yaşında rivayet nakletme iznini aldı. On yedi yaşında da üstadından içtihat iznini aldı.

Üstadı Ayetullah Hüseyin Kaşani babasının öğrencilerinden olması hasebiyle Molla Habibullah'ın eğitimine son derece önem veriyordu.

Molla Habibullah üstadı Seyyid Hüseyin Kaşani hakkında şöyle diyor; "Üstadım Seyyid Hüseyin Kaşani babamın kendi üzerindeki zahmetlerini ve haklarını telafi etmek amacıyla benim için büyük zahmetelere katlandı."

Molla Habibullah ilim tahsili için hiçbir zorluktan kaçmayarak diyar diyar dolaşıp meşhur âlimlerden ilmi istifadeler etmiştir.

MOLLA HABİBULLAH'IN (R.A) ÜSTATLARI

1- Ayetullah Hüseyin Kaşani (r.a), (ö. h. 1296)

2- Ayetullah Mir M. Ali Kaşani (r.a), (ö. h. 1294)

3- Şeyh Muhammed İsfahani (r.a)

4- Molla Hadi Müderris-i Tahrani (r.a), (ö. h. 1299)

5- Molla Abdülhadi Tahrani (r.a)

6- Mirza Muhammed Endermani (r.a)

7- Mirza Ebülkasım Tahrani (r.a), (ö. h.1290)

Molla Habibullah (r.a) içtihat iznini aldıktan iki yıl sonra Masum İmamları (a.s) ziyaret etmek ve Şeyh Ensari gibi büyük fakihlerden yararlanmak amacıyla Kerbela'ya gitti. Şeyh Ensari'nin ölüm haberini alınca orada ikamet ederek Kerbela'nın tanınmış fakihi Ayetullah Mevla Muhammed Hüseyin'in (r.a) derslerine katıldı.

Bir müddet sonra Kerbela'dan Necef'e ve Necef'tende Kaşan'a hicret etti.

Kaşanda bir müdet kaldıktan sonra Gulpaygan şehrinde ikamet eden erdemli âlim ve fakih Fazil Semedani'den yararlanmak amacıyla o büyük zatın huzuruna gitti. Molla Habibullah (r.a) şöyle diyor: "Bir müddet merhum Fazil Semedani'nin huzurundan istifade etmek için huzurlarına vardım. Ne yazık ki hastalığı yüzünden evine kapanmıştı. Derslerine katılıp istifade etmek bana nasip olmadı. Ancak onun değerli ve paha biçilmez nasihatlarını aldım. Bana dünyayı sevenlerden uzak durmamı, kalbimi daima Allah'ın zikriyle meşgul etmemi ve dünya işlerini terk etmemi öğütledi."

MOLLA HABİBULLAH'IN (R.A) TAKLİT MERCİLİĞİ

Molla Habibullah (r.a) Kaşan'a dönerek büyük mercilik makamına oturdu. Dünya ve içindeki süslerini bir kenara koyarak gösterişsiz ve fakirane bir yaşam sürdü. Güzel amel ve ahlakıyla insanları irşat etmeye başladı. O büyük zatın dünya ve dünya süslerine sırt çevirmesinin kanıtı vasiyetnamesidir. Vasiyetinde şöyle gelmiştir: "Dünya malı ihtiyarımda olmasına rağmen biriktirmedim. Defalarca borçlandım. Ancak Allah'ın lütfuyla ödedim. Ölümümden sonra mirasçılarıma aralarında paylaşacakları bir mal bırakmıyorum. Dünyada kitaplarımdan başka hiçbir şeye sahip olmadım. Bu andan itibaren miras bırakacak ne arazim, ne dükkânım, ne altın ne gümüş ve ne de değerli eşyalarım vardır."

Habibullah Kaşani (r.a) dünyada sade bir hayat sürmesine rağmen dünya ve dünya siyasetinden de habersiz değildi.

Dönemindeki mücahid âlimlerin sığınağıydı. Damadı Molla Abdürresul Medeni Kaşani'nin kaleme aldığı Meşrutiyet hakkındaki "Risale-i İnsafiye" kitapını onayladı ve o kitaba kısa ve manidar cümleler yazdı; "Risale-i İnsafiye'yi" inceledim. Bu kitap benim görüş ve maksadıma mutabık ve şeriata da uygundur."[2]

ESRARI ARİFANE

Molla Habibullah Kaşani (r.a) ömrünü tahsil, araştırma ve tedrisle geçirdi. Şiire özel bir alakası ve yatkınlığı vardı. Bu dalda büyük ince bir ruha sahipti.

Kalabalık bir ailesi vardı. Vasiyetnamesinde 11 çocuğunun ismini zikretmiştir. Doğal olarak böyle bir ailenin geçimi de meşakkatli ve zordu. O büyük zat ihtiyarında olan beytulmaldan hiçbir şey almıyordu. Durumunu "Cemalu'l-Nevahi" adlı eserinin önsözünde şöyle yazıyor: "Bu kitabı iki evladımın peş peş öldüğü ve etrafımı çepeçevre saran zoruklar arasında yazıyorum. Tüm olumsuzluklara rağmen Allah dostları devamlı ona hamd ederler."

Bu büyük zat hayatın tüm zorluklarına rağmen kendisini maneviyat ve Allah'a adamıştı. Sabah namazından önce rabbiyle yaptığı münacatlarının birinde şöyle münacatta bulunuyor: "Allah'ım habibib'in akıbeti nasıl olacak?"

Edip, arif, ahlaklı ve feraset sahibi büyük bir zattı. Muhalifler ile yaptığı münazaraların hiçbirinde İslami ahlakın dışına çıkmadı.

MOLLA HABİBULLAH'IN (R.A) ÖĞRENCİLERİ

Molla Habibullah Kaşani (r.a) İslam âlemine çok sayıda değerli âlimler yetiştirdi.

Yetiştirdiği âlimlerden bazıları:

1-Seyyid Muhammed Alevi Burucerdi Kaşani (r.a), (ö. h.1362)

2-Mir Seyyid Ali Yesrib Kaşani (r.a), (ö.ş.h. 1311-1379)

3-Seyyid Muhammed Hüseyin Razevi (r.a), (ö.h. 1291-1358)

4-Mirza Ahmed Amili Arani (r.a), (ö.h.1280-1369)

5-Molla Abdürresul Medeni Kaşani (r.a), (ö.h.1280-1366)

6-Mirza Seyyid Halulullah Fakihi (r.a), (ö.h. 1390)

7-Mirza Hüseyin Mahallati (r.a), (ö.h. 1274-1323)

8-Muhammeh Garevi Kaşani (r.a), (ö.h. 1313-1398)

9-Şeyh Muhammed Süleymani (r.a), (ö.h. 1287-1378)

10-Aga Rıza Medeni Kaşani (r.a), (ö.h.1321-1412)[3]

MOLLA HABİBULLAH'IN (R.A) ESERLERİ

Molla Habibullah Kaşan'nin (r.a) özelliklerinden biri de kitap yazmaya verdiği önemdi. Onca sıkıntı ve meşguliyetlerine rağmen yaklaşık 300 kitap yazmıştır. Ne yazık ki yazdığı o değerli eserlerden iki yüz tanesi elimize ulaşmıştır.

 Elimize ulaşan eserleriden bazıları:

 1-Fıkıh

 2-İrfan

 3- Nahiv

 4-Şerhleri

 5-Dua

 6-Milel ve Nihel

7-Tecvid

8-Şiir[4]

9- Ahlak dalında yazdığı eserler:

Nasihatname

Şikâyetname

Mesabihu's-Saimin

10-Usul dalındaki eserleri:

En-Nubetu'r-Rafine

Şerh'u Miftahi'l-Usul

11-Edebiyat dalındaki eserleri:

Şerh'u Kaside-i Humeyri

Bedru'l Belage

12-Tefsir eserleri:

İhlâs Suresinin Tefsiri

Mülk Suresinin Tefsiri

Cuma Suresinin Tefsiri

13-Tarih dalındaki eserleri:

Tezkiretu'l Şüheda

4-Kelam dalındaki eserleri:

Şemsu'l Megarib

Rucumu'ş-Şeyatin

15-Fıkıh

MOLLA HABİBULLAH'IN (R.A) VEFATI

Molla Habibullah Kaşani (r.a) 78 yaşında hicri 1340 yılında Kaşan'da vefat ederek ebedi yurduna göç etti.

Temiz bedeni Kaşan'da toprağa verildi. Mezarı günümüzde müminlerin ve ilim âşıklarının ziyaret yeri olmuştur.

 [1]-Lebabu'l Elkab, Molla habibullah Şerif Kaşani, s.149.

[2]-Mecmua-i Şikâyetname, s.445.

[3]-Tezkiretu'ş-Şuara, s.218.

[4]-Lebabu'l Elkab, s.153.

Google+ WhatsApp