İhrama Girme Şekli

İhram için 3 şey vaciptir:

İhrama Girme Şekli

İhram için 3 şey vaciptir:

1-Niyet:

Yani ilahi rızaya yakınlaşmak için hac veya umreyi yapmaya kastetmek. Niyet ederken yapmak istediği ibadetin bütün amellerini ayrıntılı olarak bilmesi şart değildir. Genel olarak amelleri bilmesi yeterlidir. Eğer mükellef niyet ederken umrenin vacip amellerini ayrıntılı olarak bilmezse hac amellerini anlatan kitaplardan veya güvendiği bir öğreticiden öğrenmesi yeterlidir.

Niyette birkaç şey gereklidir:

1) Diğer ibadetlerde de olduğu gibi kurbet ve ihlâs kastı olmalıdır. Yani mükellef amelleri yaparak Allah'ın rızasına yakınlaşmayı niyet etmeli başka bir amacı olmamalıdır.

2) Belirli yerlerde niyetin yapılması. Bu belirli yerlerden maksadın nereler olduğu mikatlar bölümünde geçti.

3) İhram bağlarken hangi ibadet için ihram bağladığını belirlemelidir. Hac için mi, umre için mi, hac ise temettü haccı mı, ifrad veya kıran haccı mı olduğunu belirlemelidir. Başkasının yerine haccediyorsa onu niyet etmelidir. Kendi yerine haccın sayılması için de başkasından taraf niyet etmemesi yeterlidir. Nezir yoluyla vacip olan haccın yerini bulması için, nezrinin ameliyle uyumlu olması yeterlidir. Yaptığı nezir haccını yerine getirdiğini, niyet etmesi gerekli değildir. Aynı şekilde haccı, Haccetu'l-İslam ise ve ameli ona uygunsa izafi bir niyete gerek yoktur.

177- Müstehap olmakla birlikte niyet ederken dille söylenmesine gerek yoktur. Aynı şekilde Allah rızasına yakınlaşmayı da niyet ederken, onun anlamını zihninden geçirmesi gerekmez. Sadece ibadeti yerine getirmekteki hedefinin diğer ibadetlerde de olduğu gibi Allah'ın rızasına yakınlaşmak olması yeterlidir.

178- İhrama girerken veya girdikten sonra bitene kadar ihramlıya haram olan şeyleri terk etmeyi azmetmek, ihramın doğruluğu için gerekli değildir. Buna göre ihramlıya haram olan şeyleri yapmayı niyet etse de ihramı doğrudur.

Evet, müfrede umrenin ihramında sa'y amelini bitirmeden kendi eşiyle cinsel ilişkide bulunanın veya yapıp yapmama konusunda şüphede kalanın ihramı zahiren batıldır. İhtiyaten istimna hükmü de aynıdır.

Ama ihram anında bu ikisini terk etmeği kasteder ama niyetinde baki olmazsa, yani ihramı yaptıktan sonra bu iki işten birini yapmak isterse bu durumda ihramı batıl olmaz.

2- Telbiye:

Yani şu cümlenin denilmesidir: "Lebbeyk Allah'umme Lebbeyk, Lebbeyke La Şerike Leke Lebbeyk." Şu cümleyi izafi etmesi daha iyi ve meşhurdur: "İnne'l-Hamde Ve'n-Nimete Leke Ve'l-Mülk La Şerike Lek." Sonuna "Lebbeyk" eklemek de caizdir. Yani "…La Şerike Leke Lebbeyk"

179- Mükellefin namazın Tekbiretu'l-İhram'ında olduğu gibi Telbiye'nin kelimelerini ve doğru bir şekilde eda etmesini öğrenmesi gerekir. Bu, iyi bilen birinin söylediğini tekrar etmekle de olabilir. Eğer bu cümleleri öğrenemez ve başkasının dediğini de tekrar edemezse bu durumda, örfün telbiye demeyecekleri kadar bozuk olmaması şartıyla, telbiyeyi sahih olmayan şekliyle söyleyebilir. Eğer örfün telbiye demeyecekleri kadar bozuk olursa bu durumda hem bu sözcüklerin anlamında başka Arapça sözlükler söylemeli, hem telbiyenin tercümesini demeli, hem de telbiye demesi için naip tutmalıdır.

180- Sonradan dilsiz ve sağır olan birisi, telbiyenin sözlerine teveccüh edebiliyor ve anlıyorsa, eda edebildiği kadarını demelidir. Demesi mümkün değilse, kalbinde geçirdiği zaman dudaklarını telbiye diyen gibi hareket ettirmeli ve telbiye sözlerini anlatacak şekilde parmağıyla işaret etmelidir.

Doğuştan sağır ve dilsiz olan biri dudaklarını telbiye söyleyenler gibi hareket ettirmeli ve parmağıyla da işaret etmelidir.

181- Mümeyyiz olmayan çocuğun yerine bir başkası telbiye söyler.

182- Temettü haccı, temettü umresi, ifrad haccı ve müfrede umresi ihramları telbiye olmadan gerçekleşmez. Ama kıran haccı ihramı telbiyeyle olduğu gibi iş'ar ve taklid ile de gerçekleşir. İş'ar kurbanlık deveye hastır. Taklid ise deve, sığır ve koyun gibi diğer kurbanlıklara aittir. En iyisi iş'ar ve taklidi devede bir arada kullanmaktır. Kıran haccı ihramı iş'ar ve taklidle gerçekleşmesine rağmen telbiye söylemek daha iyidir.

İş'ar: Devenin kamburunun bir tarafını keserek kurbanlık olduğunu belli edecek şekilde kanatmaya denir. Sağ taraftaki kamburu kanatmak ihtiyata daha uygundur. Ama kurbanlık develer çok olursa, bir kişinin iki devenin ortasında durarak birinin sağ diğerinin sol tarafını kesmesi caizdir.

Taklid: Hayvanın boynuna, kurbanlık olduğu belli olsun diye ip, tasma, ayakkabı ve benzeri şeyleri bağlamaya denir. Teclilin taklid için yeterli olması uzak bir ihtimal değildir. Teclil: kurbanlık olduğunun belli olması için hayvana parça ve benzeri şeyler bağlanmasına denir.

183- İhram bağlamada küçük ve büyük hadesten temiz olmak şart değildir. Küçük ve büyük hadeste bulunan birinin ihramı sahihtir.

Daha açık bir tabirle; abdestsiz ve cünüp birinin veya hayızlı ve lahusa bir kadının ihram bağlamasının sakıncası yoktur.

184- İhramda telbiye -kıran haccında da iş'ar ve taklid- namazdaki Tekbiretu'l-İhram gibidir. Telbiye olmadan ihram gerçekleşmez. Bu durumda ihram niyeti eder ve iki ihram elbisesini giydikten sonra telbiye demeden haramlardan birini yaparsa, günah etmemiştir ve keffareti de yoktur.

185- Mescid-i Şecere'den ihram bağlayanın Zulhuleyfe'nin son kenar noktası olan ve zeminin düzleşmeye başladığı "Bida" ya ulaşıncaya kadar telbiye demeği geciktirmesi ve orada demesi daha iyidir. En uygun olan mikatta telbiye demektir, ama yüksek sesle demeği Beyda'ya varıncaya kadar ertelemelidir. Bu erkeklere ait hükümlerdir. Kadınlardan hiçbir durumda ve yerde yüksek sesle telbiye demeleri istenmemiştir.

Diğer mikatlardan ihram bağlayanın telbiye söylemeyi biraz yürüdükten sonra başlaması evladır. Mescidu'l-Heram'dan ihram bağlayan ise telbiye söylemeyi "Rakta"ya kadar geciktirmesi iyidir. "Rakta", "Radem"den önce olan bir yer adıdır. "Radem" ise Mekke'de Mescid-i Raye yakınlarında, Mescid-i Cin'den önceki bir yerin adıdır. "Radem"in şimdiki adının "Müddea" olduğu söylenmektedir.

186- Telbiyeyi bir kere demek vaciptir. Fazla denilmesi müstehaptır. İnsan istediği kadar telbiye diyebilir. Temettü umresi yapanın Mekke'nin eski evlerini gördüğünde telbiye demeği kesmesi en iyisidir. Eski evlerin sınırı; Medine yolundan Mekke'nin yukarısından gelen için "Akebe-i Medeniyyin"dir. Mekke'nin aşağı kısmından gelenler için de "Akabe-i Zi Tuva"dır.

Harem'in dışından gelip, müfrede umre yapan birinin hareme girerken telbiye demeyi kesmesi daha iyidir. Harem'in dışındaki en yakın yerden ihram bağlayanın Mekke evlerini görünce ve hac ameli yapanın Arefe günü öğle vaktine kadar telbiye demeyi kesmesi daha iyidir.

187- İki parçadan oluşan ihram elbisesini giyip telbiyeyi geciktirebileceği en son yere vardığında, telbiye söyleyip söylemediğinde şüphe ederse, söylemediğine karar vererek telbiye demelidir. Telbiye dedikten sonra doğru söyleyip söylemediğinde şüphe ederse doğru söylediğine karar vermelidir. İhramı da, ameli de doğrudur.

3- İki İhram Elbisesini Giymek

İhrama girenin, giymesi haram olan elbiseleri çıkardıktan sonra giydiği iki ihram elbisesine "izar ve rida" denir. Baliğ olmayan çocuklar bu hükümden müstesnadır. "Fah" yolundan gidiyorsa oraya varıncaya kadar elbiselerini çıkarmayı geciktirmek caizdir.

Zahiren ihram elbiselerini giymenin özel bir şekli yoktur. İzar'ı fite gibi bele bağlamak Rida'yı da aba gibi omuza atmak veya sol omuzun üzerinden sağ koltuğun altından bürünmek caizdir. Veya tersine yapabilir ve benzer şekilde giyebilir. Ama normal giyinilen şekilde giyinmek daha iyidir.

188- Meşhur görüşe göre iki ihram elbisesini giymek müstakil olarak vaciptir. İhramın gerçekleşmesinin şartı değildir.

189- İhtiyaten izar, göbekten dizlere kadar, rida ise iki omuzu, kolları ve belin önemli bir kısmını örtmelidir.

İhram elbiselerinin niyet ve telbiyeden önce giyilmesi ihtiyaten vaciptir. ihram elbiselerini giymeden önce niyet edip telbiye söylerse, elbiseyi giydikten sonra niyet ve telbiyeyi yenilemesi en iyi ve uygun olandır.

190- Bilmediğinden veya unutkanlık yüzünden üzerinde gömlek olduğu halde ihram bağlayan biri onu çıkarmalıdır ve ihramı da doğrudur. Hatta meşhur görüşe göre bunu bilerek de yapsa ihramı doğrudur.

Ama ihramdan sonra gömlek giyerse, ihramının doğru olduğunda şüphe yoktur. Ama onu parçalamalı ve ayak tarafından çıkarmalıdır.

191- Soğuktan, sıcaktan veya başka bir şeyden korunmak için ihramın başından veya daha sonra iki parçadan fazla ihram bürünmenin sakıncası yoktur.

192- Namaz kılanın elbisesinde şart olan şeyler iki ihram elbisesinde de şattır. Şu halde iki ihram elbisesi, halis ipekten ve yırtıcı hayvanların derisinden olmamalıdır. Hatta ihtiyat gereği eti yenilmeyen her hayvanın uzvundan olmamalıdır. Altın işlemeli olmamalıdır. Temiz olmalıdır. Namazda affedilen miktarda necis olmasının sakıncası yoktur.

193- İzarın hiçbir bölümünün vücudu gösterecek şekilde ince olmaması ihtiyata uygundur. Ama bu şart rida için geçerli değildir.

194- İhram elbiselerinin dokuma olması; deri, kürk ve keçe cinsinden olmaması en iyisidir.

195- İhramda rida ve izar giymek sadece erkeklere vaciptir. Zikredilen şartlara sahip olduktan sonra kadınlar kendi normal elbiseleriyle ihrama girebilirler.

196- İpek giymek sadece erkeklere haram olmakla beraber, kadınların da ipekten elbiseyle ihram bağlamamaları ihtiyata uygundur. Hatta ihtiyaten, saf ipekten olan bir şeyi, ihramın hiçbir durumunda giymemeleri daha uygundur. Ama soğuk ve sıcaktan korunmak gibi zaruret hallerinde giyebilirler.

197- İhram bağladıktan sonra ihram elbiselerinden biri veya her ikisi necis olursa, hemen temizlemek veya değiştirmek en iyisidir.

198- İhram elbisesinin devamlı giyilmesi vacip değildir. Omuzlara atılan ridayı, zaruret halinde veya başka sebepten omuzdan kaldırmanın sakıncası yoktur. Yeni ihram elbisesi için zikredilen şartlara uymak şartıyla, başka bir ihram elbisesiyle değiştirmenin de sakıncası yoktur.

Google+ WhatsApp