İmam Cevad

İmam Cevad"ın (a.s) İlmi Mirası

Genelde bir İmam dünyadan göçtükten sonra, ortaya çıkan bir takım zorluklardan dolayı Şiaların bir sonraki İmam"la irtibatı bir süre çok kısıtlı oluyordu ve hatta O Hazretin diğer şehirlerdeki vekilleri bile İmam"la irtibat kurmak için bir takım zorluklarla karşılaşıyorlardı.

İmam Cevad"ın (a.s) İlmi Mirası

Genelde bir İmam dünyadan göçtükten sonra, ortaya çıkan bir takım zorluklardan dolayı Şiaların bir sonraki İmam"la irtibatı bir süre çok kısıtlı oluyordu ve hatta O Hazretin diğer şehirlerdeki vekilleri bile İmam"la irtibat kurmak için bir takım zorluklarla karşılaşıyorlardı. İmam Cevad"ın (a.s) imametinin başlangıcında O Hazretin yaşının küçük olması da diğer sorunlara eklenmiş bir sorun halindeydi. Şiaların bu husustaki şek ve şüpheleri bertaraf oluncaya kadar bir süre daha geçti. Bir başka nass da İmam"ın on yaşına kadar imametini gizli tuttuğu belirtilmiştir.[1] Bunun kendisi de İmam"la Şiaları arasında irtibat kurmanın bir takım zorlukları olduğunu gösteren sebeplerden bir başkasıdır. Hakimlerin kendisi de bu hususta bir takım önlemler almış ve baskılar yaratmışlardı ve bu da irtibatı büyük derecede zorlaştırmıştı ve neticede Şialar özgür bir şekilde İmamlarıyla görüşemiyorlardı. Şiaların yapabileceği tek şey ve tek irtibat yolu İmam"a mektup yazmak ve mektuplarının cevabını almaktı. Bu yüzden İmam Cevad"ın (a.s) döneminden bu yana ve hatta İmam Rıza"nın (a.s) zamanında bile İmamlar mektuplaşma yoluyla Şialarıyla irtibat sağlayabiliyorlardı.

   Ayriyeten İmam"ın kısa bir süre olan 25 sene zarfında dünyadan göçmesi Şialarla ilişkisinin istenen bir düzeye gelmemesine sebep oldu. Ama aynı zamanda İmam"ın ashabının veya ashabının kitaplarında çeşitli İslamî konularla ilgili O Hazretten naklettikleri hadisler iki yüz yirminin üzerindedir ve o haliyle o günün siyasi koşulları altında İmam"ın ashabının mektuplarına cevaben yazmış olduğu nice mektuplar şimdi elimizde mevcut değildir. İmam Cevad"dan (a.s) nakledilen hadisleri takriben 120 kişi nakletmiştir.[2] Şeyh Tusi, İmam Cevad"dan (a.s) hadis rivayet edenlerden 113 kişinin adını saymıştır.

   İmam Cevad’dan (a.s) nakledilen bu kadar hadisten, O Hazretin ilmi yüceliği, fıkhi, tefsiri ve akidevi konular hakkındaki ihatası ve de dua ve münacat hususundaki azameti iyice anlaşılmaktadır. İmam’ın geride bıraktığı az ama öz cümleleri arasında öyle cümlelere rastlanmaktadır ki, İmam’ın ahlaki kemalatını gözler önüne sergilemektedir.

   İmam’dan rivayet edilen kısa cümlelerin bazısını İbn-i Sabbağ-ı Maliki "Fusulu’l Muhimme" kitabında nakletmiştir, onun yanı sıra bu sözler "Tuhafu’l-Ukûl" ve diğer hadis kaynaklarında sık sık göze çarpmaktadır. İmam’ın fıkhi rivayetlerinin büyük bir bölümünü O Hazretin, çeşitli bölgelerdeki ashabının kendisine yazmış olduğu mektupların cevabında aramak gerek.

---------------------------------------------------------------------------

 [1]- İsbat'ül Vasiyye, s: 215.

 [2]-Bu rakam, Üstad Atarudi'nin "Müsned'ül İmam'il Cevad'da belirttiği üzeredir.

Tebyan

Google+ WhatsApp