Kategori : KİTAPLARIMIZ

Hz. Zehra'nın Faziletlerinden Kesitler

Hz. Zehra'nın Faziletlerinden Kesitler

Fatıma (s.a), haklarında Tathir ayetinin nazil olduğu saygın kişilerden biridir. Cebrail’de (a.s) onlardan biri olduğu için iftihar etmiştir.

İmamet

İmamet

Abbasi hükümetinin başkenti Bağdat, H.656 yılında Moğollar tarafından ele geçirildi. Böylece Abbasiler tarih sayfasına karıştılar.

Şia Mezhebini Tanıyalım

Şia Mezhebini Tanıyalım

Büyük Müslüman liderleri ve âlimleri (Şia ve Sünnî) bu tür yakıştırmaları hiçbir zaman birbirleri hakkında kullanmamış-lardır.

Ehlibeyt Yolunda İnançlarımız

Ehlibeyt Yolunda İnançlarımız

Sizi büyük bir misafirliğe davet ettiklerini düşünün. Burada sizin rahatınız için her türlü vesile hazırlanmıştır. Ancak sizin bu davete gitmenize vesile olan büyük kardeşinizle gittiğiniz için ev sahibini tanımıyorsunuz.

Kısaca Hz. Resulullah'ın Hayatı

Kısaca Hz. Resulullah'ın Hayatı

Resulullah (s.a.a), Fil yılı Rabi’ul evvel ayının on yedisinde (M.570’de) Cuma günü şafak vakti Mekke şehrinde dünyaya geldi

Şiiliğe Bakış

Şiiliğe Bakış

(1357h.ş) İran İslam İnkılâbından önce, Şiilik hakkında Arapça kaynak çok az idi. Bu mezheple ilgili bilgiler genel ola-rak İslam dini veya Farsça başta olmak üzere Doğu dilleri üze-rine çalışmaları olan bazı üniversiteler ile kısıtlıydı. Yine bazı diplomatlar, turistler ve tüccarlar bireysel irtibat ve tecrübele-rinden dolayı orta doğudaki Şia ülkeleri ve toplulukları hakkın-da bilgiye sahiplerdi.

Nahcu'l Hak'kın Tevhid ve Nübüvvet bölümü çıktı.

Nahcu'l Hak'kın Tevhid ve Nübüvvet bölümü çıktı.

Allame Hilli'nin Sultan Hudabend Olcayto'ya yazdığı Şia ve Ehl-i Sünnet Bakışıyla Tevhid ve Nübüvvet'i inceleyen ölümsüz eseri çıktı. Kuran, sünnet, akıl, felsefe, irfan, kelam, tefsir ve sırlar okyanusuna dalmaya cesaretiniz varsa buyurun meydan sizing. Sakin ve dikkatli bir şekilde sayfaları çevirin!

Dr. M. Ali Şimali'nin Şiiliğe Bakış kitabı çıktı

Dr. M. Ali Şimali'nin Şiiliğe Bakış kitabı çıktı

Burada bu kitabın yazarı unvanıyla, bütün vücudumla İslam birliğinin korunmasına samimi olarak inandığımı vurgulamak isterim. Kitabın İslam kardeşliğine giden yolda küçük bir adım olmasını temenni ediyorum. Dr. M. Ali Şimali

Fakh-i Ali Muhammed (s.a.a) kitabı çıktı

Fakh-i Ali Muhammed (s.a.a) kitabı çıktı

Bu kitapta da okuyacağınız gibi imamın o ilim halkalarında Şiaları ve dostlarının yanı sıra yüzlerce Ehlisünnet âlimleri ve bilginleri diz çöküp ilim tahsil ettiler. Hazretin mektebinde yetişen her bir öğrenci, döneminin büyük ilmi şahsiyetlerinden oldu.