Kategori : KÜTÜPHANE

Kurân'da Hayır ve Şer

Kurân'da Hayır ve Şer

Bana öyle geliyor ki, insanın güzellik kavramının farkına varması, ilk defa kendi türüne yönelik gözlemleri esnasında gerçekleşmiştir

Masumiyetin Anlamı

Masumiyetin Anlamı

Ayetten anladığımız kadarıyla, masumiyetin gerçekleşmesini sağlayan olgu bir tür ilimdir ki, bu ilim kişiyi günaha ve hataya bulaşmaktan alıkoyuyor.

Kalplerin Hasta Olması Ne Anlama Gelir?

Kalplerin Hasta Olması Ne Anlama Gelir?

Kalplerinde hastalık bulunanlar" ifadesi gösteriyor ki, kalpler için bir hastalık ve bunun kaçınılmaz sonucu olarak da sağlık ve sıhhat söz konusudur.

Kurân'da Mustazaf

Kurân'da Mustazaf

Ayetten anlaşıldığına göre, dinsel konular bağlanımda cahillik, insanın kendisinden kaynaklanmayan bir kusurdan veya yetersizlikten ileri geliyorsa, bu insan Allah katında mazurdur.

Kurân'da Selam

Kurân'da Selam

Uygar, ilkel, ilerlemiş ya da geri kalmış gibi kategorilere ayrılan eski-yeni tüm toplumlar ve kavimler, toplumsal yaşayışları çerçevesinde bir selâmlaşma geleneğine sahiptirler.

Erkeklerin Kadınları Yönetmelerinin Anlamı

Erkeklerin Kadınları Yönetmelerinin Anlamı

Kur'an-ı Kerim'in insandaki aklıselimi güçlendirmesi; onu hevâ ve hevese, nefsin isteklerine uymaya, hissiyatın ve coşkun duyguların hükmü karşısında boyun eğmeye tercih etmesi, ona uymayı özendirip teşvik etmesi ve bu ilâhî armağanı zayi olmaktan korumayı tavsiye etmesi gayet açık gerçeklerdendir.

Al-i İmran 81-85

Al-i İmran 81-85

Resulullah'ın (s.a.a) peygamberliğine işaret eden ayetleri inkâr ettiklerini açıkladıktan ve bu arada Hıristiyanların açıkça, Yahudilerin de üstü kapalı bir şekilde iddia ettikleri gibi- Musa ve İsa (a.s) gibi bir peygamberin Allah'ı bırakıp kendisinin veya peygamberlerden ve meleklerden birinin

Al-i İmran 86-91

Al-i İmran 86-91

Bu ayetler grubunu, Ehl-i Kitapla ilgili önceki grupla irtibatlandırmak mümkün olduğu gibi, bağımsız ve önceki grupla irtibatsız olarak ele almak da mümkündür

Al-i İmran 92-95

Al-i İmran 92-95

Bu ayetler grubunda yer alan ilk ayetin önceki ayetlerle bağlantısı açık değildir. Bu ayetin, kendisinden sonra yer alan ve birbirleriyle bağlantılı oluşları hususunda en ufak bir pürüz bulunmayan diğer ayetler kapsamında inmemiş olma ihtimali de vardır.

Al-i İmran 96-97

Al-i İmran 96-97

Tefsirini sunmak üzere olduğumuz bu iki ayet, Yahudilerin "nesh" konusuyla ilgili olarak müminlerin zihinlerini bulandırmak için yaydıkları bir diğer kuşkuya cevap niteliğindedir.

Al-i İmran 98-101

Al-i İmran 98-101

Görüldüğü gibi, bu ayetler, surenin akışıyla birlikte değerlendirildiğinde Ehlikitabın (onlardan bir grubun, yani Yahudilerin veya Yahudilerden bir grubun) Allah'ın ayetlerini inkar ettiklerini, Allah'ın yolunu eğri göstermek, dosdoğru olmadığının propagandasını yapmak suretiyle müminleri onun yolundan alıkoyduklarını göstermektedir.

Al-i İmran 102-110

Al-i İmran 102-110

Bu ayetler grubu, müminlerin Ehlikitaptan ve onların dinden döndürme amaçlı baskılarından sakındırıldığı, kendi yanlarında sarılıp korunabilecekleri bir merciinin bulunduğu,

Al-i İmran 111-120

Al-i İmran 111-120

Görüldüğü gibi, bu ayetler, Ehlikitabın özellikle Yahudilerin Allah’ın ayetlerini inkâr edişlerini, kendi nefislerine aldanışlarını ve müminleri Allah yolundan alıkoyuşlarını konu alan önceki ayetlerin akışına dönük bir eğilim içindedirler. Bundan önceki on ayet, söz içinde söz konumundaydılar.

Bakara 183-185

Bakara 183-185

İkin­ci ola­rak söz ko­nu­su üç aye­tin akı­şı, ayet­le­rin bi­rin­ci ya­rı­sı­nın, ikin­ci ya­rı­sı için bir ön ha­zır­lık ko­nu­mun­da ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir.

Bakara 186

Bakara 186

Kul­la­rım Be­ni sa­na so­ra­cak olur­sa, mu­hak­kak ki ben pek ya­kı­nım. Ba­na dua et­ti­ği za­man dua ede­nin du­a­sı­na ce­vap ve­ri­rim.