Me'mun'un Amaçları

Me'mun'un Amaçları

Me’mun’un ısrarla yapılmasını istediği bu evlilik, tam anlamıyla siyasi bir olaydı. Me’mun’un bu evlilikten aşağıdaki şu amaçları güttüğünü söyleyebiliriz.

ME’MUN’UN AMAÇLARI

Me’mun’un ısrarla yapılmasını istediği bu evlilik, tam anlamıyla siyasi bir olaydı. Me’mun’un bu evlilikten aşağıdaki şu amaçları güttüğünü söyleyebiliriz.

1- Kızını İmam (a.s)’ın evine göndermek suretiyle sürekli olarak İmamı kontrol altında tutabilir ve yaptığı işlerden habersiz olmazdı. (Me’mun’un kızı da gerçekten habercilik görevini yerine getirmiş, Me’mun’u olup bitenlerden haberdar etmiştir. Tarih bu gerçeğin tanığıdır.)

2- Bu birleşmeyle kendi hem hayalinde, İmamı sarayın debdebeli, tantanalı eğlenceli hayatına sürükleyecek ve imametin kutsallığını lekelendirecek, kamu­oyun­da saygın imamet ve ismet makamını aşağı düşürüp rezil edebilecekti!

3- Bu evlilikle Alevilerin kendisine karşı ayaklanma ve tepkili çıkışlarından kendini aklayacak kendini onların bir dostu, alakadarı olarak gösterecekti.([1])

4- Me’mun’un dördüncü amacı avam (cahil) insanları kandırmaktı. Nitekim bazen şöyle diyordu: Ben bu birleşmeye kalkıştım ki; kızım Ebu Cafer’den çocuk sahibi olsun ben de Peygamber (s.a.a) ve Ali b. Ebu Talib (a.s) soyundan gelen bir çocuğun büyük babası olayım. Ancak ne mutlu ki, Me’mun’un bu oyunu da tutmadı. Çünkü Me’mun’un kızı hiçbir çocuk doğurmadı.([2]) İmam Cevad (a.s)’ın evlatlarının hepsi diğer karısından olmuştur.

Me’mun’un, bu evlilikten güttüğü amaçlar bunlardır. Şimdi bakalım, imam Cevad (a.s) niçin bu evliliği kabul etti?

Hiç şüphe yok ki, İmam, Me’mun’un gerçek amaçlarını bildiğinden ve yine babasını öldürtmekle büyük bir cinayet işlediğini bildiğinden, İmamın bu evliliği kabul etmesinin en önemli nedeni Me’mun’un önceden beri uyguladığı baskılar idi. Çünkü böyle bir evlilik sadece Me’mun’un yararına idi, İmamın değil. Yine; imanın bu şekilde saraya yakınlaşmasıyla, Mu’tesem tarafından terör edilmesine ve yardımcılarının ve Şia ileri gelenlerinin ezilmesine mani olabileceği de düşünülebilir. Bu, bir anlamda da, Yakteyn oğlu Ali’nin Şiilerin çıkarını korumak için Harun’a vezir olmasına benziyor.

İmam Cevad (a.s)’ın dostlarından dolan “Hüseyin Makari” diyor ki: Bağdat’ta İmam Cevad (a.s)’ın huzuruna müşerref olup yaşantısını gördüm. Kendi kendime: İmam böyle müreffeh bir hayat elde etmişken artık bir daha da Medine’ye dönmez” dedim. İmam kafası öne eğik olarak bir süre düşündü. Sonra üzüntüden rengi sararmış, olarak kafasını kaldırdı: Ey Hüseyin! dedi, Resulullah’ın hareminde arpa ekmeği ile taş tuz yemek, benim için şu gördüğün hayattan daha sevimlidir ([3]) buyurdu.

VEKALETLE İLETİŞİM ŞEBEKESİ

İmam Muhammed Taki, mevcut bütün sınırlamalara rağmen, çeşitli bölgelere vekiller ve temsilciler atamak suretiyle Şiilerle ilişkisini koruyordu. Abbasi devletinin hüküm sürdüğü her yere temsilciler göndererek Şia gücünün parçalanmasını önlüyordu: Ahvaz, Hamedan, Sistan, Bust([4]), Rey, Vasıt, Bağdat geleneksel Şia merkezleri Kufe ve Kum gibi büyük yerleşim alanlarında temsilcileri vardı.

İmam, taraflarının devlet organlarına nüfuz edip önemli mevkiler elde etmelerine izin veriyordu. Bu amaçla, “Muhammed b. İsmail b. Beziy” ve “Ahmed b. Hamza Kummi” devlet teşkilatında önemli yerlere gelmişlerdi. “Nuh b. Derrac”da bir süre “Bağdat kadılığı” yaptı sonra da “Kufe kadılığı”na atandı.

Şiilerden bazıları da; “Hüseyin b. Abdullah Nişakurı”gibi “Bust” ve “Sistan” valisi ve “Hekem b. Ulya Esedi” gibi “Bahreyn” valisi olmuşlardı. Her ikisi de dokuzuncu İmam’a bağlılıklarının göstergesi olarak Humuslarını İmam Cevad (a.s) veriyorlardı.

İmam Cevad (a.s)’ın yaşının küçüklüğü bölümünde söylediğimiz gibi, “Ali b. Esbat” Hazretleri ile görüşmesi esnasında İmam’ın yüzüne dikkatlice bakıyordu ki, Mısır’a döndüğünde İmam’ın dostlarına yüz hatlarını iyi anlatabilsin. Bu gösteriyor ki, İmam’ın, o bölgede de dostları, izleyicileri vardı.

Deniliyor ki: O zaman diliminde Şiilik nüfuzunun Mısır’da yayılması, “Muhammed b. Muhammed b. Eş’as” “Ahmed b. Sehl”, “Hüseyin b. Ali Mısri” ve “İsmail b. Musa el-Kazım” gibi Kufe muhaddislerinin Mısır’a hicret edip o bölgede faaliyetlerini sürdürmeleri ile sağlanmıştı.([5])

Merhum “Küleyni” kaydetmektedir: İmam Muhammed Taki (a.s), Beyt ve Sistan Şiilerinden birinin isteği üzerine bölge valisine mektup yazarak; maliyet ve vergi hususunda sert davranmamasını sipariş etti. İmam dostlarından olan vali, sadece o şahıstan vergi alınmamasını değil, başında olduğu müddetçe vergi ve haraçtan muaf tutulmasını ve kendisine aidat ödenmesini emretti.([6])

İMAM CEVAD (a.s)’IN İLMİ FAALİYETİ

Biliyoruz ki, İmamlarımızın hayatlarının önemli boyutlarından birisi de kültürel boyuttur. Bu büyük liderlerin her birisi kendi dönemlerinde geniş bir kültürel faaliyet sergilemiş ve okullarında büyük ilim adamları yetiştirerek kendi bilgilerini onların aracılığı ile topluma yaymışlar. Ama her imam döneminin siyasal ve sosyal şartları aynı değildi. Örneğin; İmam Muhammed Bâkır (a.s) ile İmam Cafer Sadık (a.s) döneminde sosyal şartlar müsait idi. Bu nedenle İmam Cafer Sadık (a.s)’ın öğrencilerinin ve ravilerinin sayısı dört bini bulmaktaydı. Ama İmam Cevad (a.s)’dan İmam Hasan Askeri dönemi sonuna kadar, siyasi baskılar ve faaliyetlerinin hilafet sarayınca sıkı kontrol edilmesi nedeniyle, bu imamlarını çalışmaları çok kısıtlıydı. Dolayısıyla onların okullarında yetişenlerin ve onlardan rivayet nakledenlerin sayısı oldukça azdır. Buna göre İmam Cevad (a.s)’ın ashabı ve ravilerinin sayısı sadece yüz on kişi([7]) ve kendisinden aktarılan rivayetlerin sayısını sadece iki yüz elli okuyunca şaşırmamalıyız. Çünkü bir taraftan hazretleri sıkı bir siyasi kontrol altında tutulmuş, diğer taraftan erken yaşta şehit edilmişti, tarihçilerin ittifakla kaydettiklerine göre; yirmi beş yıldan fazla yaşamamıştır.

Bu çok az sayıdaki ashap ve raviler arasından bile: “Ali b. Mehziyar, Ahmed b. Muhammed b. Ebu Nasr Bezenti, Zekeriya b. Adem, Muhammed b. İsmail b. Beziy, Hüseyin b. Said Ahvazi, Ahmed b. Muhammed b. Halid Berki gibi, herbiri ilmi ve fıkhi alanda önemli ağırlıkları olan büyük bilim adamları, seçkin şahsiyetler yetişmiştir.

Diğer taraftan İmam Cevad (a.s)’dan rivayet nakleden raviler sadece Şiilerle sınırlı değildir. Ehl-i Sünnet alimleri de İslam maarifi ve ilimlerine dair İmam Cevad hazretlerinden rivayetler nakledilmişlerdir. Örneğin; “Hatib Bağdadi” kendi senetlerine dayanarak Hazretlerinden rivayetler nakletmiştir.([8])

Aynı şekilde; Hafız “Abdülaziz b. Ahzer Cenabezi”; “Maalimü’l- Hrati’t- Tahire” kitabında yine; Ebu Bekir Ahmed b. Sabit, Ebu İshak Sa’lebi” ve Muhammed b. Mendet b. Minibez kitaplarında ve tefsirlerinde Hazreti İmam Cevad (a.s)’dan rivayetler kaydetmişlerdir.([9])

İMAM CEVAD (a.s)’IN ŞEHİT EDİLİŞİ

Me’mun 218 hicri (M.833) yılında ölünce kardeşi “Mu’tesem” yerine geçti. Mu’tesem 220 hicri (M.835) yılında İmam Cevad (a.s)’ı daha yakından kontrol edebilmek için Medine’den Bağdat’a getirtti. Hırsızın elinin nereden kesileceğini belirlemek için düzenlediği toplantıya İmamı da davet etti. Bu toplantı sonunda Bağdat kadısı “İbni Ebu Duad” ve diğerleri bilgisizliklerinden dolayı mahcup olmuştu. Ebu Duad, birkaç gün sonra kıskançlık ateşine dayanamayıp Mu’tesem’in yanına giderek halifenin hayrını düşünen biri gibi gözükerek dedi ki: Sizi uyarıyorum; birkaç gün önceki toplantı hükümetinizin yararına değildi. Çünkü bütün yetkili üstün makamlar ve bilim adamlarının huzurunda, Müslümanlar’ın yarısının kendisini halife ve sizi onun hakkını gasp eden birisi olarak gördükleri halde Ebu Cafer (İmam Cevad)’in fetvasını diğerlerinin fetvasına tercih ettiniz. Bu haber halkın arasında yayılmış ve Şiiler nezdinde onun haklı olduğuna kesin bir delil olmuştur.

İçinde İmam Cevad’a karşı her türlü düşmanlığı besleyen Mu’tesem, “İbni Ebu Duad”ın sözleriyle daha da tahrik olarak İmam Cevad (a.s)’ı öldürtmeğe karar verdi ve sonunda kirli amacına ulaşarak, vezirlerinden birinin katibini kullanarak İmam Cevad’ı zehirletip şehit etti.([10]) İmam şehit olduğunda yirmi beş yaşındaydı.([11])

 

([1])   İmam Muhammed Taki, Müessesesi Der Rah-i Hak, S.38.

([2])   Tarih-i Yâkubi, İbni Vazih, C.3, S.189 - Menakıbi Al-i Ebu Talib, İbni Şehr Âşub, C.4, S.380.

([3])   el-Haraic-i ve’l-Ceraih, Ravendi, Tashih ve Ta’lik, Esedullah Rabbani, C.1, S.344 - Biharü’l-Envar, Meclisi, C.50, S.48, El-İmamü’l-Cevad, S. Kazım Kazvini, S.152.

([4])   Bust Sistan (Sicistan) bölgesinde çok gelişmiş bir şehirdi. Bust ile Gazne arasında on ört menzillik bir mesafe vardı.

([5])   Dr. Casim Hüseyin, aynı kitap, S.78.

([6])   Furu-i Kâfi, C.5, S.111.

([7])   Rical, Şeyh Tusi, Necef Baskısı, S.397-409.

([8])   Tarihi Bağdat, Beyrut Baskısı, C.3, S.54 ve 55.

([9])   İbni Şehr Âşub, C.4, S.384.

([10]) Kitabü’l-Tefsir, Ayyaşi, Tashih ve Ta’lik; Resuli Mehellati, C.1, S.320 - Meclisi, aynı kitap, S.7 - Dokuzuncu İmam... Der Rah-ı Hak Müessesesi, S.41 - Kazvini, aynı kitap, S.382.

([11]) El-İrşad, Şeyh Müfid, S.326 (Türkçesi, S:371) - Meclisi, aynı kitap, S.7 - Delalü’l-İmamet, İbni Rüstem, Taberi, S.208.

Google+ WhatsApp