Rebiyülevvel Ayının Fazileti

Rebiyülevvel Ayının Fazileti

Rebiyülevvel, hicrî kameri ayların üçüncüsüdür.

Bu ay, Ehlibeyt dostları nezdinde sevinç ve mutluluk ayı olarak bilinmektedir. Hz. Resulü Kibriya Efendimizle (sallallahu aleyhi ve alih) Hz. İmam Cafer Sadık Efendimizin (aleyhisselam) kutlu doğumları bu ayda gerçekleşmiş ve Hz. Mehdi Efendimizin (aleyhisselam) imameti bu ayda başlamıştır. Mirza Cevad Ağa Meliki Tebrizi, el-Murakabat kitabında şöyle yazmaktadır: Bu ay adından da anlaşılacağı üzere ayların baharıdır. Bunun nedeni Allah’ın rahmet esintilerinin bu ayda açık olmasındandır. Bu ayda, Allah’ın bereket zahireleri ve Onun güzel nurları yeryüzüne inmiştir. Zira Allah Resulünün (sallallahu aleyhi ve alih) miladı bu ayda gerçekleşmiştir. Yeryüzü yaratıldığından beri onun gibi bir rahmetin daha yeryüzüne inmediğini iddia etmemiz mümkündür. Zira bu ilahî rahmetin diğer rahmetlere üstünlüğü, Resulullah’ın sair mahlûklara üstünlüğü gibidir.[1]

Rebiülevvel Ayı Olayları ve Etkinlikleri

Birinci Gün

1- Hz. Muhammed Mustafa’nın (sallallahu aleyhi ve alih) toprağa verilişi (h. 11) – şehadetinden 3 gün sonra

2- Leyletü’l Mebit

3- Hz. Peygamberin (sallallahu aleyhi ve alih) hicreti

4- Hz. Fatıma’nın (selamullahi aleyha) evine saldırı düzenlenmesi (h. 11) -Kırık Kapı ve Muhsin aleyhisselam’ın karnında şehit edilişi

5- Tevvabin kıyamı (h. 65)

6- İmam Hasan Askeri’nin (aleyhisselam) zehirlenmesi (h. 260)

İkinci Gün

1- İmam Hasan’ın (aleyhisselam) Muaviye ile sulh antlaşması (h. 41)

Üçüncü Gün

1- Kabe’nin Yezit tarafından tahrip edilmesi (h. 64)

Beşinci Gün

1- Hz. Sakine’nin (selamullahi aleyha) vefatı (h. 117)

Sekizinci Gün

1- İmam Hasan Askeri’nin (aleyhisselam) şehadeti (h. 260)

Dokuzuncu Gün

1- İmam Mehdi’nin (aleyhisselam) imametinin başlangıcı (h. 260)

2- Ömer İbn Sa’d’ın ölümü (h. 66)

 

 

Onuncü Gün

1- Hz. Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve alih) Hz. Hatice (selamullahi aleyha) ile izdivaçları

2- Hz. Lut’un (aleyhisselam) vefatı

Onikinci Gün

1- Namazın farz olduğu gün (h. 1)

2- Hz. Peygamberin (sallallahu aleyhi ve alih) Medine’ye girişi (h. 1)

3- Mu’tesim Abbasi’nin ölümü (h. 277)

4- Ahmet b. Hambel’in ölümü (h. 241)

Ondördüncü Gün

1- Yezid b. Muaviye’nin ölümü (h. 64)

Onbeşinci Gün

1- Kuba mescidinin Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve alih) ve ashabı tarafından inşası (h. 1)

2- Dumetu’l Cendel savaşı (h. 5)

Onaltıncı Gün

1- İmam Hüseyin’in (aleyhisselam) esir ailesinin Şam’a ulaşması (h. 61)

Onyedinci Gün

1- Hz. Muhammed Mustafa’nın (sallallahu aleyhi ve alih) kutlu doğumu

2- İmam Cafer Sadık’ın (aleyhisselam) kutlu doğumu (h. 83)

Yirminci Gün

1- Hz. Davut (aleyhisselam) tarafından Calut’un öldürülmesi

Yirmiikinci Gün

1- Beni Nadir savaşı (h. 3)

Yirmiüçüncü Gün

1- Hz. Fatıma Masume’nin (selamullahi aleyha) Kum’a girişi (h. 201)

Yirmialtıncı Gün

1- İmam Hasan’ın (aleyhisselam) Muaviye ile sulhu (h. 41)

Yirmisekizinci Gün

1- İranlıların Osman b. Affan hükümeti zamanında Müslümanlara yenilmesi ve İran’da Sasaniler döneminin sona ermesi (h. 31)

Önemli Günler Kaynakça:

·Hüseyni Hatun Abadi, Abdülhüseyin, Vekaya’l Senin ve’l A’vam, kitabfuruşi İslamiyye, ş. 1352

·Ehlibeyt (a.s) Portalı sitesi

·Kumi, Şeyh Abbas, Feyzu’l İ’lam fi ameli’ş Şuhur ve vekayiu’l Eyyam, intişar subhu piruzi

·Mer’aşi Necefi, Seyyid Mahmut, Havadisu’l Eyyam, intişar nevid-i İslam, ş 1385

·Melbubi, Muhammed Bakır, el-Vekaiyu’l ve’l Havadis, intişar daru’l ilm, ş. 1369

·Mir Hafız, Seyyid Hasan, Takvimu’l Vaizin, intişar Elif, ş. 1416

·Nişaburi, Abdülhüseyin, Takvimu’ş Şia, intişar delil-i ma, ş. 1387

Rebiülevvel Ayının Amelleri

Birinci Gün

Oruç Tutmak

Hz. Peygamberin -sallallahu aleyhi ve alih- Ziyareti

Hz. Ali’nin -aleyhisselam- Ziyareti

Dokuzuncu Gün

Yemek Vermek

Yeni Elbiseler Giymek

On İkinci Gün

İki rekât namaz kılmak. Birinci rekâtta Fatiha’dan sonra Kafirun suresi üç kere ve ikinci rekâtta Fatiha’dan sonra İhlas suresi üç kere okunur.

On Yedinci Gün (Hz. Resulullah sallalhu aleyhi ve alih ve İmam Sadık aleyhisselam’ın Kutlu Doğumları)

Gusül Almak

Oruç Tumak (Bir yıllık oruç sevabına denktir)

Hz. Peygamberin -sallallahu aleyhi ve alih- Ziyareti

Hz. Ali’nin -aleyhisselam- Ziyareti

İki rekât namaz kılmak. Her rekâtta Fatiha’dan sonra on kere Kadir Suresi ve on kere İhlas suresi okunur. Namaz bittikten sonra Mefatih kitabında geçen şu dua okunur:

 اَللّهُمَّ اَنْتَ حَىُّ لاتَمُوت

………

Hayrat yapmak ve sadaka vermek.

Google+ WhatsApp